ЧIыпIих къагъэнэфагъ

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ, Тэхъутэмыкъое районым ит поселкэхэу Инэмрэ Яблоновскэмрэ яобщественнэ чIыпIэхэу зэтегъэпсыхьэгъэнэу зищыкIагъэхэр ахэм ащыпсэухэрэм къыхахынэу амал яIэщт.

Мэлылъфэгъу мазэу тызыхэтым и 26-м щегъэжьагъэу, жъоныгъуакIэм и 30-м нэс онлайн шIыкIэм тетэу мэкъэтыныр кIощт. Илъэс 14-м зы­ныбжь нэсыгъэхэр зэкIэри ащ хэлэ­жьэнхэ фитых.

Мыекъуапэ дэсхэм амакъэхэр афатынхэу къэлэ администрацием чIыпIих къыгъэнэфагъ. Ахэр: урамхэу Краснооктябрьскэмрэ Комсомольскэмрэ язэ­хэ­кIыпIэ, урамхэу Шоссейнэр, Крайнер ыкIи Батарейнэр зыщызэхэкIыхэрэм, урамэу Чкало­вым тет унэу N-у 65-м адэжькIэ щыIэ скверхэр, поселкэу ПодгорнэмкIэ урамэу Лениным ыцIэ зыхьырэм тетыр, станицэу ХанскэмкIэ урамэу Краснооктябрьскэм тет унэу N-у 21-м дэжькIэ скверыр, мы урам дэдэр, Делегатскэр ыкIи Полевоим ыцIэ зыхьырэр зыщызэхэкIыхэрэм дэжькIэ гъэпсэфыпIэ чIыпIэу иIэр.

Мыхэм ащыщэу шъхьадж зыфаем къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал къызфигъэфедэзэ ыма­къэ фитын ылъэкIыщт. Лъэпкъ проектэу «ПсэупIэр ыкIи къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн пае аштэгъэ программэу къэлэ Iэрыфэгъу щыIакIэр гъэпсыгъэным фэгъэхьыгъэм къыдыхэлъы­тагъэу мы Iофтхьабзэр зэхащэ.