Пшъэрылъхэр къафигъэнэфагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум щэгъэнхэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу муниципальнэ образованиехэм япащэхэм тыгъуасэ зэхэсыгъо адыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат АР-мкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м ипрокуратурэ, и МВД, идзэ комиссариат япащэхэр.

Зэхэсыгъор аублэным ыпэкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ УФ-м зыухъумэжьынымкIэ иминистрэу Сергей Шойгу ыцIэкIэ АР-м идзэ комиссарэу Александр Авериным щытхъу тхылъыр къыритыжьыгъ. ЕтIанэ КъумпIыл Мурат ведомствэм ипащэхэми, инэ­мыкI IофышIэхэми, иветеранхэми афэгушIуагъ дзэ комиссариатхэм яIофышIэ и Мафэ фэшI.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, гъэрекIо бжыхьэ ныбжьыкIэхэр дзэм зэращагъэм кIэухэу фэхъугъэм къытегущыIэзэ, дзэ къулыкъур зыхьынэу фэмыехэр зэрэщыIэхэм епхыгъэ Iофыгъохэр къызэраIэтыгъагъэ­хэми ягугъу къышIыгъ.

«Комиссиехэм ахэт пстэуми, тхьаматэхэм къащегъэжьагъэу, зэкIэми япшъэрылъхэр еIолIэнчъэу агъэцэкIэн фае. НыбжьыкIэхэу дзэм къулыкъу щызыхьы зышIомыигъохэм язекIуакIэ къыкIэкIон ылъэкIыщтыр къагурыIон фае. Дзэ къулыкъур амыхьынымкIэ хабзэм къыди­лъытэрэ лъапсэхэр щымыIэхэ зыхъукIэ ар хэбзэукъоныгъэу зэрэщытыр къагурыIон фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх республикэм идзэ комиссарэу Александр Авериныр, АР-м и МВД иполицие ипащэ игуадзэу Андрей Федосеевыр, муниципальнэ образование заулэмэ япащэхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, пшъэ­рылъэу яIэхэм язэшIохынкIэ дзэ комиссариатхэм, хэбзэухъу­мэкIо къулыкъухэм, муниципалитетхэм зэдэлэжьэныгъэу зэды­ря­Iэр агъэлъэшын фае. КъумпIыл Мурат къалэхэмрэ районхэмрэ япащэхэм пшъэрылъ къафи­шIыгъ дзэм идэщын епхыгъэ Iофыгъо­хэр планернэ зэхэсыгъохэм къащахалъхьанхэу, ныбжьыкIэхэр призывной комиссиехэм къызэря­кIуалIэрэм анаIэ тырагъэтынэу.

Зэхэсыгъом икIэух АР-м идзэ комиссарэу Александр Авериным къызэрэщиIуагъэмкIэ, мобилизационнэ ухьазырыныгъэмкIэ гъэрекIо УФ-м ишъолъырхэм азыфагу щызэхащэгъэ зэнэкъо­къум Адыгеим ЮФО-м ишъолъыр­хэмкIэ апэрэ чIыпIэр щиубы­тыгъ. Республикэм мы лъэныкъомкIэ гъэхъагъэу иIэхэм афэшI Урысыем я 3-рэ чIыпIэр щиубытыгъ. Ащ фэдэ чIыпIэр ащ къызэрэтефэрэр къэгъэшъыпкъэжьыгъэ­ным пае мэлылъфэгъум и 15-м къыщегъэжьагъэу и 18-м нэс УФ-м и Генеральнэ штабрэ программэ хэушъхьафыкIыгъэ­хэмкIэ ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу УФ-м и Президент дэжь щызэхэ­щагъэмрэ якомиссие республи­кэм уплъэкIунхэр щызэхищэщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ащ епхыгъэу муниципальнэ образованиехэм япащэхэм мобилизационнэ ухьазырыныгъэм епхыгъэ уплъэкIунхэм зафэгъэхьазырыгъэнымкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу