НэкIмазэм ипэгъокIэу

Диным ишапхъэхэр

Быслъымэн илъэсым хэхьэрэ мэзэ пстэ­уми анахь лъапIэр НэкIмазэр ары. Арэ­ущтэу зыкIыщытыр мы мазэм Ала­хьэм ыгъэлъэпIэгъэ КъурIаныр къехэу ригъэжьагъэшъ ары.

КъурIаныр зыкIэлъапIэр къыдгурыIоным фэшI зыщытплъыхьан тызыщыпсэурэ дунаим. МакIэп дахэу, гъэшIэгъонэу тлъэгъущтыр: къэгъэгъэ дахэхэр къызыхэлыдыкIырэ уц къашхъор, лэжьыгъэ хьасэхэр, мэзхэр, псыхъохэр, зигъунэ умылъэгъурэ хышхор, къушъхьэхэр, тыгъэр, мазэр, мафэр, чэщыр, нэмыкI­хэр. ЦIыфым иакъыл къыубытэу фэгъэпсэолъэшъумэ, мы зэпстэуми къыпшъхьапэнэу макIэп байныгъэу ахэлъыр. Мыщ фэдиз зидэхэгъэ, зибаигъэ дунаим узэрэтетыщт шIыкIэр Къур­Iаным дэт хэбзэ-бзыпхъэмэ къытагъашIэ, тагъэгъуазэ. Зэпстэури къэзыгъэхъугъэ Алахьэр дгъэразэу, тыхэмыукъоу, щыIэныгъэм игъогу занкIэу тырыкIонымкIи ишIогъэшхо къытэкIы.

НэкIмазэм ихьатыркIэ, КъурIаным ишIуагъэкIэ Алахьэм цIыфым амалышхо къыреты гъогу тэрэз рыкIонымкIэ, хэукъуа­гъэми зигъэтэрэзыжьынымкIэ. Мы мазэм шIу пшIагъэмэ псапэу къыпфыхэкIрэр адрэ мазэмэ ялъытыгъэмэ бэкIэ нахьыб, мыхъун пшIагъэмэ псэкIодэу къыпфыхэкIрэри джащ фэдэу бэкIэ нахьыб.

НэкIмазэр зэрэпсаоу унэкIымэ, ащ псапэу къыкIэкIощтыр Алахьэм анахь тын лъапIэу цIыфым къыритыгъэмэ зэу ащыщ. Пегъымбарым ыIуагъ: «ЦIыфэу, шIошъхъуныгъэ зиIэу Тхьэр ыгъэрэзэным фэшI нэкIыр зыIыгъым игонахьшIагъэхэр Тхьэм фегъэ­гъух».

УнэкIынэу узеуцуалIэкIэ, нэф къэмышъызэ ебгъэжьэнышъ, тыгъэр къохьэфэ уинэкI зыукъощтмэ защыбдзыезэ пщэIэшъун фай. Угу илъри, пшIэри зэдиштэу Тхьэр разэ зэрэпшIыщтым уфэлэжьэн фай.

НэкIыр быслъымэн диным ылъапсэмэ ащыщ. ЦIыф пстэуми анэкIын фаеу Алахьэм къатырилъхьагъ, быслъымэн диным ыпэкIэ щыIэгъэ цIыфхэми къатырилъхьагъэу щытыгъ. Тхьэм къыригъэхыгъэ КъурIаным унэкIын зэрэфаер къыгъэнафэу Iэятхэр итых. Тхьэм къеIо: «О шIошъхъуныгъэ зиIэхэр! ШъуапэкIэ щыIэгъэ цIыфмэ анэкIын фаеу зэратетлъхьэгъагъэм фэдэу шъори къышъутетэлъхьэ».

Пегъымбарым ыIуагъ: «Быслъымэн диныр пкъэу- кIэгъэкъонитфмэ атет: «Апэрэр — Тхьэ закъо нэмыкI Тхьэ щыIэп, пегъымбар Мыхьэмэдыр ащ илIыкIу; ятIонэрэр — нэмаз пшIыныр; ящэнэрэр — зэчатэ птыныр; яплIэнэрэр — НэкIмазэр пIы­гъыныр; ятфэнэрэр — хьаджэ пшIыныр».

ЦIыфым ыгуи ыпкъи нэкIым еукъэбзы, шIушIэным фегъасэ, зыпкъ итэу, егупшысэзэ псэуным феузэнкIы, тхьамыкIэмэ гукIэгъу афырегъэшIы.

Зэрамыку Алджэрые-Хьадж.
Афыпсыпэ иефэнд.