НыбжьыкIэхэм язэIукI

Мэлылъфэгъум и 5-м къыщегъэжьагъэу и 15-м нэс «Урысые студенчествэм игъатх» зыфиIорэ фестивалым ишъолъыр уцугъо Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIощт. Адыгэ къэралыгъо университетымрэ муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие гъэсэныгъэмкIэ и Комитетрэ ащ кIэщакIо фэхъугъэх.

Апшъэрэ гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ учреждениехэм ащеджэрэ студентхэмрэ зэхэпхъэгъэ купхэмрэ Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых.
Мэлылъфэгъум и 5-м сыхьатыр 16-м Адыгэ къэралыгъо университетым фестивалыр мэфэкI шIыкIэм тетэу къыщызэIуахыщт. ЯтIонэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу купхэм къагъэхьазырыгъэхэр къагъэлъэгъощтых.

Фестивалым изэфэхьысыжьхэр мэлылъфэгъум и 15-м къэнэфэщтых. ТекIоныгъэр зыфагъэшъо­шэщт купхэм дипломхэмрэ шIухьафтынхэмрэ аратыщтых. Анахь дэгъоу къыхахыхэрэм республикэр финалым къыщагъэлъэгъощт.

Абрэдж Сэтэнай.