Миллионхэр арагъэтыщтых

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр интернет нэкIубгъохэм нацизмэр ащиукъэбзыжьынэу ыуж ихьэхэрэм, ветеранхэр зыушъхьакIухэрэм, къэбар нэпцIхэр апызылъхьэхэрэм пшъэдэкIыжьэу ахьыщтыр нахь зыщыгъэпхъэшэгъэ хэбзэгъэуцугъэм кIэтхагъ.

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россиер» кIэща­кIо зыфэхъугъэм къызэ­рэ­щыдэлъы­тагъэмкIэ, джы Нюрн­берг итрибунал ыгъэунэфыгъэ хъугъэ-шIэгъэ шъыпкъэхэр мы­тэрэзхэу зыIохэрэм ыкIи ЯтIонэрэ дунэе заом СССР-м иIахьэу хилъхьагъэм фэгъэхьыгъэ къэбар нэпцI­хэр зытIупщыхэрэм сомэ миллиони 3 тазырэу е илъэси 3 хьапс атыралъхьащт.

Ащ фэдэ пшъэдэкIыжь ахьыщт дзэ щытхъум итамыгъэ ыкIи Хэгъэгум иухъумакIохэм яшIэжь зыушъхьакIухэрэм, ветеранхэр шъхьаихыгъэу зыгъэ­цIыкIу­хэрэм.

Къэбар жъугъэм иамалхэр, интернетым инэкIубгъохэр, IэнатIэу зыIутыр ыгъэфедэзэ е пэшIорыгъэшъэу зэхэгущыIэжьыгъэхэу ащ фэдэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм сомэ миллиони 5 тазыр атынэу е илъэси 5 хьапс атыралъхьанэу, ащ фэдиз пIалъэми IэнатIэ Iутын фимытынэу хэбзэгъэуцугъэм къыщеIо.

Мыр амыштэфэкIэ, ветераныр зыушъхьакIурэм уголовнэ пшъэдэкIыжь ыхьынэу зыпарэми итхэгъагъэп, тазырыр ана­хьыбэу сомэ мин 500 зэрэхъу­щтыгъэр.