Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр ПАО-у «МТС» зыфиIорэм Краснодар краимкIэ ыкIи АдыгеимкIэ икъутамэ ипащэу Сергей Ласковым республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыIукIагъ.

Цифрэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщтым епхыгъэ Iофыгъохэм ятегущыIэн хэлэжьагъэх АР-м цифрэ амал­хэм ягъэфедэнкIэ иминистрэу Шыу Заурбекрэ ПАО-у «МТС»-м икъутамэ идепартамент ипащэу Елена Усенкэмрэ.

Цифрэ амалхэм язегъэушъом­бгъун фэгъэхьыгъэ зэIукIэм Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ ПАО-у «МТС»-мрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтымкIэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэр компанием дэлэжьэнымкIэ къызыпкъырыкIырэр цифрэ амалхэр тыди щыгъэфедэгъэнхэмкIэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къафишIыгъэ пшъэрылъхэр ары.

«НепэкIэ тизэдэлэжьэныгъэ дгъэлъэшыным, псэупIэ цIы­кIухэ­ми, гупчэхэм апэIудзыгъэ­хэми интернет амалхэр алъыдгъэIэсынхэм, къэлэ щыIакIэм цифрэ технологиехэр щыгъэфе­дэ­гъэн­хэм мэхьанэшхо яI. А пстэуми рес­публикэм исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъырагъэIэтыщт, цифрэ технологиехэр къызфагъэ­федэзэ, экономикэм хэхъоныгъэ рагъэшIын алъэ­кIыщт. Ащ епхыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ лъэшэу ынаIэ зытыригъэтырэр рес­публикэм икъушъ­хьэлъэ чIыпIэхэм туризмэм защегъэушъомбгъугъэнымкIэ цифрэ инфраструктурэм изытет нахьышIу шIыгъэныр ары», — къыIуагъ Геннадий Митрофановым.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ джащ фэдэу зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэсыбэмэ къакIоцI телекоммуникационнэ операторым мобильнэ зэпхыныгъэмкIэ, цифрэ, медийнэ фэIо-фашIэхэмкIэ цыхьэшIэгъу гъусэгъоу зыкъыгъэлъэгъуагъ.

Къутамэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, программэ гъэнэ­фагъэм тетэу Тэхъутэмыкъое, Красногвардейскэ, Мыекъопэ районхэм япсэупIэ цIыкIу, чыжьэу апэIудзыгъэ 15-мэ мобильнэ зэпхыныгъэ яIэ хъущт. ТапэкIи псэупIэхэу интернет амалыр зылъыIэсыщтхэр нахьыбэ хъущт. Джащ фэдэу Мыекъуа­пэ дэт хъытыум зырагъэушъомбгъущт, Яблоновскэмрэ къуа­джэу Новэ Адыгеимрэ хъытыу­кIэхэр ащагъэпсыщтых. Къэлэ псэукIэм зыкъегъэIэтыгъэным тегъэпсыхьагъэу компанием телекоммуникационнэ амалыкIэхэр игъо къафелъэгъух.

«МТС-м зэрилъытэрэмкIэ, Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалышхохэр IэкIэлъых. ГущыIэм пае, Урысыем ишъолъырхэу зекIохэр бэу къызэуалIэхэрэм ар зэу ащыщ. Рес­публикэм къакIохэрэм япчъагъэ джыри хэхъонэу тэгугъэ, тизэдэпсэуныгъэ нахь зедгъэушъомбгъуным тэри тыфэхьазыр. ЦифровизациемкIэ опытышхо тиI, респуб­ликэм нахь Iэрыфэгъоу щы­псэунхэмкIэ, инвестор­хэмрэ зекIохэмрэ ащ нахь къегушIунхэмкIэ опытэу тиIэмкIэ тыжъудэ­гощэнэу тыхьазыр», — къы­Iуагъ Сергей Ласковым.

ЗэIукIэм зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, пандемием илъэ­хъан компаниер Адыгеим иволонтерхэм цIыфхэм зэпхыныгъэ адыряIэным чанэу хэлэжьагъ.
Компанием псэупIэхэм ащигъэуцурэ оборудованиер щынэгъончъэу щытын зэрэфаем, нэбгырэ 500-м нэс зыдэс псэупIэ цIыкIухэм цифрэ амалхэр ащыгъэфедэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм зэIукIэм щатегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу