Апэрэу непэ къагъэлъэгъощт

Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм мэлылъфэгъум и 9-м зэхэхьэ гъэшIэгъон щы­кIощт.

Итальянцэхэр ягъусэхэу пчыхьэшъхьашхэм рагъэблэгъагъэхэм зэ­IукIэгъур афэгъэхьыгъ. Виктор Серебрянскэр режиссер, Аркадий Хуснияровыр оркестрэм идирижер.

Мылъкушхо зиIэ Шуфлер ыпхъу псэлъыхъо къыфигъоты шIоигъу. Ащ фэшI зэхахьэ зэхещэ, пшъашъэр псэлъыхъохэм аригъэплъы шIоигъоу. Ары шъхьае пшъашъэм псэлъыхъо иI, ау ащ мылъку иIэп, тхьамыкI.

Пчыхьэзэхахьэм орэд­хэр къыщаIощтых, щыуджыщтых. Театрэм иартистхэм рольхэр къашIыщтых.

Спектаклэр апэрэу къагъэлъэгъощт. Театрэр зыгу рихьыхэрэр, зышъу­мыгъэгужъу, шъуеужьыр тIысыпIэхэр къыхэшъу­хынэу.