IофшIэнхэр лъагъэкIуатэх

Красногвардейскэ районым хэхьэрэ псэупIэхэу Еленовскэмрэ Саратовскэмрэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэу ащызэхэщэгъэным фэшI шъолъыр мэхьанэ зиIэ гъогухэм ячIыпIитIумэ тротуарыкIэхэр ащашIых.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ IофшIэнхэр агъэцакIэх. Лъэс­рыкIохэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр республикэм ипащэ пчъагъэрэ къыхигъэщыгъ ыкIи а лъэныкъомкIэ IофшIэныр нахь агъэлъэшын зэрэфаем чIыпIэ хэбзэ къулыкъухэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

Адыгеим игъогу фонд къыхэхыгъэ мылъкумкIэ гъогу IахьитIур зэтырагъэпсыхьэ. Гъогоу ашIыщтым икIыхьагъэ зэкIэмкIи километри 3 фэдиз мэхъу.