ЯшIэныгъэхэм ахагъэхъуагъ

Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ кIэщакIо фэхъуи, мэлылъфэгъум и 2 — 4-м Iимамхэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъонымкIэ зичэзыу егъэ­джэн­­хэр афызэхащагъэх. Iофтхьабзэм мура­дэу иIагъэр Iимамхэм шIэныгъэ дэгъухэр ягъэ­гъо­тыгъэнхэр ары, нэбгырэ 20 фэдиз ащ къекIолIагъ.

Егъэджэн Iофтхьабзэр ра­мыгъажьэзэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Iимамхэм шIуфэс гущыIэкIэ за­къыфигъэзагъ Адыгэ Рес­публикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Ко­митет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

— Диным ылъэныкъокIэ шIэныгъэ куу зиIэхэу Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ Iоф щызышIэхэрэм курсхэр рагъэкIокIыгъэх. Iофыгъо зэфэшъхьафхэу шIошъхъуныгъэм, Ислъам диныр зэрылъ унагъо­хэм язэфыщытыкIэхэм, нэмыкI­хэми курсхэм щатегущыIагъэх. Джащ фэдэу КъурIаным Iимам­хэр къызэреджэхэрэр, азан ыкIи нэмыкI тхьэлъэIухэр зэрагъэца­кIэхэрэр ауплъэкIугъэх, — къы­щаIуагъ Адыгеим ыкIи Пшы­зэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъы­мэнхэм я ДиндэлэжьапIэ.

Курсым хахьэу Iэнэ хъурае зэхащагъ, ар я XVIII-рэ лIэшIэгъум къыщегъэжьагъэу ыкIи я XX-м икъихьагъухэм Темыр Кав­казым шIэныгъэу ыкIи гъэ­сэ­ныгъэу илъыгъэм афэгъэхьы­гъагъ. Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэ Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэмрэ ДиндэлэжьапIэмрэ зэгъусэхэу Iоф зэрэзэдашIэрэм епхыгъэу къэгущыIагъ.

Джащ фэдэу лекциехэм къя­джагъэх тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Саид-Хасан Мусха­джиевыр ыкIи гуманитар ушэтынхэм апылъ Адыгэ республикэ институтым инаучнэ IофышIэу Бузэрэ Азэмат. Нэужым курсыр къызэраухыгъэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр Iимамхэм аратыжьыгъэх.

КIарэ Фатим.