ЫпкIэ хэмылъэу рыгущыIэщтых

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэу Адыгеим щыпсэухэрэм ыпкIэ хэмы­лъэу зэрэгущыIэнхэ алъэкIыщт мобильнэ телефонхэр аратыхэу ра­гъэ­жьагъ. Мы Iофтхьабзэм икIэщакIох Урысые политикэ партиеу «Единэ Россиемрэ» движениеу «Волонтеры Победы» зыфиIорэмрэ.

Проектэу «Мобильные бригады помощи» зыфиIоу 2020-рэ илъэсым зэхащагъэм ыкIи пандемием илъэхъан къызэтыра­гъэуцогъагъэм иIофшIэн ригъэ­жьэжьыгъ. Мы проектым хахьэу «Единэ Россием» иволонтер гупчэ иактивистхэм НыбжьыкIэ гвардием хэтхэр ягъусэу Хэ­гъэгу зэошхом иветеранхэр яIахьыл гупсэхэм ыкIи волонтерхэм зыщыфаехэм афытеонхэ алъэкIынэу мобильнэ телефонхэр аратых. Къалэу Мые­къуапэ идепутатэу, «Единэ Рос­сием» и НыбжьыкIэ гвардие икъутамэ ипащэу Бэрзэдж Асыет партием ишъолъыр исполком икоординаторэу АфэшIэгъо Зэлимхъан игъусэу Хэгъэгу зэ­ошхом иветеранхэу Владимир Гапонюк, Михаил Ярощук ыкIи Александр Баксаковым телефоныкIэхэр аратыгъэх. Ахэр ыпкIэ зыхэмылъ тарифэу «Ветеран» зыфиIорэм пышIагъэх. Сотовэ телефонхэр ныбжь зиIэхэмкIэ Iэрыфэгъух, бэрэ мыкIуасэу Iоф ашIэ, пчъагъэу узэрэтеощтхэр лъэгъугъошIух.

Владимир Гапонюк хьакIэхэм игуапэу къапэгъокIыгъ. Къыратыгъэ телефоным лъэшэу щыгушIукIыгъ, нэужым иунэгъо хъызмэт зыфэдэр аригъэлъэ­гъугъ. Ветераным илъэс 95-рэ ыныбжь нахь мышIэми, хатэр елэжьы, автомобилыр зэрефэ. Джащ фэдэу В. Гапонюк игу­къэкIыжьхэмкIэ хьакIэхэм къа­дэгощагъ. Ащ дэгъоу ыгу къэ­кIыжьых 1933-рэ гъэблэ илъэс­хэр, Германием къулыкъур зэ­­рэщихьыгъэр ыкIи фронтым зэрэIутыгъэр.

— Хэгъэгу зэошхом иветеранхэр тилIыхъужъых, ахэм лIыблэнагъэу зэрахьагъэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. Пандемием къыхэкIыкIэ мы Iофтхьабзэр тишъолъыр къыщызэтедгъэуцонэу хъугъагъэ, джы ар едгъэжьэжьыгъ. Хэгъэгу зэо­шхом хэлэжьагъэхэу респуб­ликэм щыпсэухэрэм зэкIэми телефонхэр шIухьафтынэу ятты­щтых. Мыщ фэдэ IофтхьабзэмкIэ мурадэу тиIэр яIахьылхэм, медицинэм иIофышIэхэм ыкIи социальнэ къулыкъухэм ветеранхэм зыпари пэрыохъу къа­фэмыхъоу афытеонхэ алъэкIыныр ары, — къыIуагъ Бэрзэдж Асыет.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, «Еди­нэ Россием» и Генсовет и Пре­зидиум «Волонтеры Победы» зыфиIорэ движением зэхи­щэгъэ Iофтхьабзэм дыригъэ­штагъ. Джащ фэдэу УФ-м зэп­хыныгъэмкIэ ыкIи къэбар жъу­­гъэхэмкIэ и Министерствэ, ащ нэмыкIэу сотовэ операторхэм мы гукъэкIыр игъоу алъэгъугъ. Ветеранхэр опсауфэхэ ыпкIэ хэмылъэу телефоным рыгущыIэнхэ алъэкIыщт. ЗэкIэмкIи тикъэралыгъо ис ветеран нэ­бгырэ мин 25-м ехъумэ мыщ фэдэ телефонхэр аIэкIагъэхьащтых.
КIАРЭ Фатим.