УплъэкIун Iофтхьабзэм ишIуагъэкIэ

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекторхэм общественностым илIыкIо­хэр ягъусэхэу ешъуагъэу автомобилыр зезыфэхэрэм якъыхэгъэщын фэIорышIэрэ Iофтхьабзэр мэлылъфэгъум и 2-м рагъэкIокIыгъ.

Ащ изэхэщэн къулыкъушIэ 70-рэ фэдиз хэлэжьагъ. ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Нетрезвый водитель» зыфиIорэм къы­рагъэблэгъагъэх АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и Общественнэ совет хэт Александр Девтеровыр, автомобилистхэм я Урысые обществэ илIыкIохэр.

Рейдыр зэрэщыIэщтым икъэ­бар амал зэфэшъхьафхэмкIэ цIыфхэм алъагъэIэсыгъ: къэралыгъо автоинспекцием исайткIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ.

Iофтхьабзэр окIофэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 50-рэ аукъуагъэу инспекторхэм агъэунэфыгъ: зефэнымкIэ фитыныгъэр зэримыIэжьымкIэ — 1, водителыр зыдэщыс бгъум иапч узэрэхэмыплъышъурэр — 11, щынэгъончъэ бгырыпхыр амыгъэфедагъэу — 16, кIэлэцIыкIу тIысыпIэр имытэу — 1. Джащ фэдэу, къыхагъэщыгъэхэм ащыщ административнэ тазырыр игъом амытыгъэу, транспорт амалым хэбзэнчъэу гъэтэрэзы­жьынхэр рашIылIа­гъэ­хэу, нэмыкI­хэри.

Зэхэт статистикэм игугъу къэтшIымэ, а чэщ-зымафэм ешъуагъэу машинэр зезыфэщтыгъэ нэбгыри 4 республикэм игъогухэм къащаубытыгъ. Гъогу­рыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 301-рэ аукъуагъэу къыхагъэ­щыгъ, ахэм ащыщэу 18-р — лъэсрыкIохэм ялажьэкIэ. Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм цIыф ахэкIо­дагъэп.