ТыгъуакIор къаубытыгъ

2021-рэ илъэсым щылэ мазэм Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Мыекъуапэ дэтым идежурнэ часть илъэс 36-рэ зыныбжь бзылъфыгъэ къытеуагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, иунэ ихьагъэх ыкIи дышъэм хэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр ратыгъу­кIыгъэх. АщкIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

Бэ темышIэу, шэкIо шхончыр, кIэрахъор, дышъэм хэшIыкIыгъэхэр ыкIи нэмыкIхэр иунэ зэрэрахыгъэхэм фэгъэхьыгъэ къэбар хэбзэухъумакIохэм къаIэкIигъэ­хьагъ илъэс 32-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм.

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Мыекъуапэ дэтым иуголовнэ розыск икъулыкъушIэхэм ар ауплъэкIузэ бзэджэшIэгъитIури зы нэбгырэ зэрэзэрихьагъэр агъэунэфыгъ.

БзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ хъулъфыгъэр къаубытыгъ. КъызэрэнэфагъэмкIэ, ар Мыекъуапэ щыщ, илъэс 35-рэ ыныбжь, ыпэкIэ уголовнэ пшъэдэкIыжь ыхьыгъэу щытыгъ.

Пчъэхэр къызэрэIупхын плъэкIыщт Iэмэ-псымэ зэфэшъхьафхэр, ытыгъугъэ кIэрахъор, щэр ыкIи нэмыкIхэр имашинэ къырахыгъэх. Унэу зэрысыр къызалъыхъум ытыгъугъэхэр къырагъотагъэх. Дышъэр Краснодар краим ит ломбардхэм ачIилъхьагъэу агъэ­унэфыгъ.

Хъулъфыгъэм уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ. НэмыкI бзэджэшIагъэхэр зэрихьагъэхэмэ джырэкIэ ауп­лъэкIу.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр Делэкъо Анет.