Сабыищ-плIы зиIэхэри

Пенсиехэм ясистемэ фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фэхъугъэ­хэм къазэращыдэлъытагъэмкIэ, бзылъфыгъэу сабыитф е нахьыбэ зиIэхэр ыкIи ахэм аныбжь илъэси 8-м нэсыфэкIэ зыпIугъэхэр, IофшIэгъэ илъэс 15 ыкIи пенсиехэмкIэ коэффициент 30 рагъэкъугъэмэ, аныбжь нэмысызэ пенсием кIон фитых.

2019-рэ илъэсэу законым зэхъокIыныгъэхэр зыфэхъугъэхэм къыщыублагъэу сабыищ-плIы зиIэ бзылъфыгъэхэри ащ къыхеубытэх. Бзылъфыгъэм сабыищ иIэмэ, илъэсищкIэ, плIы иIэмэ, илъэсиплIыкIэ нахьыжьэу пен­сиер ыгъэпсын ылъэкIыщт. Ау ахэми IофшIэгъэ илъэс 15-м къыщымыкIэу яIэн фае.

Мы фэгъэкIотэныр ыгъэ­федэнэу апэу къызнэсы­хэрэр 1965-рэ илъэсым къэхъугъэ бзылъфыгъэхэу сабыиплI зиIэхэр, ахэм аныбжь илъэси 8-м нэсыфэкIэ зыпIугъэхэр ары. 2021-рэ илъэсым аныбжь илъэс 56-рэ зыхъукIэ, ахъ­щэ тыныр агъэпсын фитых. Сабыищ зыпIугъэхэм 2023-рэ илъэсым пенсиер агъэпсын алъэ­кIыщт. Ащ къыхиубытэ­хэ­рэр 1966-рэ илъэсым къэхъугъэхэр ары.

Пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьым нэмысызэ ар ыгъэпсынэу фитыныгъэ зи­Iэ ныхэм Интернетыр къызфагъэфедэзэ тхылъхэр атынхэ алъэкIыщт. Джащ фэдэу ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органэу зыпэблагъэхэм екIуалIэхэми хъущт, ау ащ пае пэ­шIоры­гъэшъэу зарагъэтхын фае.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм
ипресс-къулыкъу