Псэуалъэхэм ягъэцэкIэжьын зэрэлъыкIуатэрэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэм къыдыхэлъытагъэу гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIорэ социальнэ псэуалъэхэм тыгъуасэ ащыIагъ. Ащ игъусагъэх сенаторэу Хъопсэрыкъо Муратрэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резникрэ.

Апэрэ чIыпIэу ахэр зэкIолIагъэхэр Пушкиным ыцIэ зыхьырэ Унэр ары. Шъолъыр мэхьанэ зиIэ культурнэ кIэным ипсэуа­лъэ 1901-рэ илъэсым ашIыгъ. Аужэу мыщ гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIуагъэхэр блэкIыгъэ лIэшIэгъум ия 60-рэ илъэсхэр ары.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ унэе программэм ишIуагъэкIэ архитектурнэ саугъэтэу щыт псэуалъэр агъэкIэжьын амал щыIэ хъугъэ. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллиони 162-рэ фэдиз пэIуагъэхьащт.

АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ къызэриIуагъэм­кIэ, гъэцэкIэжьынхэр 2020-рэ илъэсым рагъэжьагъэх ыкIи мы бжыхьэ аухынхэу агъэнафэ. Непэрэ мафэм ехъу­лIэу техническэ IофшIэнхэр процент 65-м кIахьэу агъэцэкIагъэх.

ПсэолъэшIхэм IофшIэн гъэнэфагъэхэр зэшIуахыгъах, нэфынэ къэзытырэ ыкIи макъэ къэзыгъэ­Iурэ оборудованиер къащэфыгъ, видеокамерэхэр чIагъэуцох, Интернетыр ращалIэ. ЧIыпIэ 306-рэ зиIэщт залым иджэхашъо къаIэтыщт, электричествэ рыкIуа­пIэр, люстрэхэр зэблахъущтых.

— Мы аужырэ уахътэм культурэм ипсэолъабэхэм гъэцэкIэжьынхэр ятшIылIагъэх. Ау Пушкиным ыцIэ зыхьырэ Унэм анахьэу тынаIэ тет. Адыгеим щыпсэухэрэм мы объектым мэхьанэшхо раты. Арышъ, ащ иархитектурнэ теплъэ къызэтегъэнэжьыгъэным тыпылъын фае. Ащ дакIоу артистхэмкIи, цIыфхэмкIи мыр Iэрыфэгъоу щытыным мэхьанэшхо етэты, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы мэфэ дэдэм Адыгеим и ЛIышъхьэ шъхьафит бэнэнымкIэ спорт еджапIэр зычIэт унэу гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIохэрэм екIолIагъ. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллион 75-м ехъу пэIуагъэ­хьащт. Бюджет ахъщэр зэрагъэфедэрэм шIуагъэу къытырэр ауплъэкIугъ Хъопсэрыкъо Муратрэ Владислав Резникрэ.

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат къызэриIуагъэмкIэ, IофшIэнхэр зыгъэцакIэрэр обществэу «Румус» зыфиIорэр ары. Непэрэ мафэм ехъулIэу псэуалъэр процент 80-кIэ зэтырагъэпсыхьагъ.

Спорт лъэныкъуакIэхэм рес­публикэм хэхъоныгъэ щашIыным мэхьанэшхо зэриIэр Къум­пIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Спорт­сменхэм гъэхъагъэу яIэ­хэм ыкIи мы спорт лъэп­къым шъолъырым зызэрэщиушъомбгъурэм къыкIэупчIагъэх Хъоп­сэрыкъо Муратрэ Владислав Резникрэ.

Спорт еджапIэм итренер шъхьаIэу Тембот Анатолий гущы­Iэр зештэм шъолъырым испортсменхэм зэрифэшъуашэу загъэхьазырын амал яIэнымкIэ IэпыIэгъу къафэхъухэрэ Адыгеим и ЛIышъхьэ, сенаторым ыкIи УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутат зэрафэразэхэр къыIуагъ. Непэ еджапIэм ыкIи ащ епхыгъэ къутамэхэм нэбгырэ 400 фэдизмэ зыщагъасэ.

— Республикэм исоциальнэ псэолъэ пчъагъэмэ сащыIагъ, ахэм IофшIэнышхо ащагъэцэ­кIагъ. Унэе программэм ишIуа­гъэкIэ объектыбэ зэтедгъэ­псыхьагъ. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм язэшIохын ары мылъкур зыпэIудгъахьэ­рэр, — къыIуагъ Владислав Резник.

«Унэе программэм игъэцэ­кIэн епхыгъэ IофшIэным изэ­фэхьысыжьхэр зыфэдэхэр тинэрылъэгъу. Республикэм щыпсэухэрэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэхэ мэхъух, социальнэ псэуалъэ­хэр шъолъырым щагъэцэкIэ­жьых. А пстэуми мэхьанэшхо яI, — къыIуагъ Хъопсэрыкъо Мурат.

Шъугу къэдгъэкIыжьын 2020 – 2024-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ унэе программэу УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр зыкIэтхэжьы­гъэр блэкIыгъэ илъэсым мэлылъфэгъу мазэм аштагъ. Мы илъэсхэм къакIоцI республикэм сомэ миллиарди 5 къыфатIупщыщт.

Михаил Мишустиныр Адыгеим зыщэIэм программэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм зыщигъэгъозагъ. БлэкIыгъэ илъэсым телъытагъэу шъолъырым къыфатIупщыгъэ мылъкур зэкIэ гъэфедагъэ хъугъэ. А ахъщэмкIэ псэолъакIэхэр ашIыгъэх, зищыкIагъэхэм гъэцэкIэжьынхэр арашIылIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.