ОшIэ-дэмышIэ Iофхэр дагъэзыжьыщтых

Адыгеим гъогурыкIоныр щы­нэгъончъэнымкIэ иавтоинспекцие иIо­фышIэхэмрэ къэгъэнэ­жьэкIо къулыкъумрэ зэгъусэхэу ошIэ­дэмы­шIэ Iоф­хэм къыз­дахьыгъэ тхьамыкIагъохэр дэ­гъэзыжьы­гъэнхэм дэлэжьэ­щтых.

Пшъэрылъ шъхьаIэр машинэм къадисхэм IэпыIэгъу ящыкIагъэу макъэ къазырагъэIукIэ, зэрэзекIощтхэ шIыкIэхэр гъэ­нэфэгъэнхэр ары.

Транспорт гъогу зэхэкIыпIэшхохэм хъугъэ-шIагъэ къазытехъухьэкIэ, медицинэ IэпыIэгъу псынкIэу ягъэгъотыгъэным изэ­хэщэн нахьышIу шIыгъэнымкIэ хэушъхьафыкIыгъэ егъэджэнхэр Мые­къуапэ щыкIуагъэх.

Егъэджэнхэм ахэлэжьа­гъэх полицейскэхэр, мэшIогъэкIосэ къулыкъум икъэ­гъэнэжьакIохэр, медицинэ ка­тастрофэмкIэ Адыгэ рес­публикэ гупчэм иIофышIэхэр. Ахэм акIуачIэ зэхэлъэу, зэдэIужьхэзэ егъэджэнхэр рагъэкIокIыгъ, охътэ кIэкIым къыкIоцI пшъэ­рылъэу яIэр агъэцэкIагъ.