Мэкъумэщ хъызмэтым щылажьэхэрэм IэпыIэгъу ятыгъэн фае

— Мэкъумэщ хъызмэтым бизнес щызышIыхэрэм банкхэм чIыфэу къаратырэр нахь къызIэкIэгъэхьэгъошIу афэшIыгъэн фае. Непэ ащ бюрократиеу хэлъыр зэрэбащэм къы­хэкIэу екIолIэгъуае афэхъу, — къыIуагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным мы отраслэм фэгъэзэгъэ министрэм зэIукIэгъу зыдешIым.

ФэгъэкIотэнхэр къыздэлъытэгъэ кредитхэр ары мэкъумэщ хъызмэтым щылажьэхэрэм нахьыбэу агъэфедэрэр. Дмитрий Патрушевым къызэриIуагъэмкIэ, пстэумкIи зэхэлъытагъэу, сомэ триллиони 3-м ехъу 2020-рэ илъэсым аштагъ. Ау ащ чIыфэр агъэпсыныр нахь IэшIэх афашIыгъэу, тхылъхэр агъэхьазырынхэ имыщыкIэгъэжьэу ары къызэриIуагъэр. Онлайн шIыкIэм тетэу агъэпсын амал аратыными Iоф дашIэ.

2020-рэ илъэсэу икIыгъэм Урысые Федерацием лэжьыгъэ тонн миллиони 133,5-рэ къыщаугъоижьыгъ. Аужырэ илъэситфыр пштэмэ, гурытымкIэ лъытагъэу, къаугъоигъэм нахьи процент 12-кIэ ар нахьыб. Мы уахътэм Темыр Кавказым, Къыб­лэ ыкIи Гупчэ Федеральнэ шъолъырхэм гъэтхэсэ IофшIэнхэр ащылъагъэкIуатэх.

УФ-м и Президент шъоущыгъу зыхашIыкIырэ чIыплъэу халъхьэ­рэм гъэрекIо хэпшIыкIэу къызэрэщагъэкIагъэр къыхигъэ­щыгъ. 2019-рэ илъэсым бэдэдэ къаугъоижьи, ыуасэ къызеIыхым фермерхэм чIэнагъэхэр ашIыгъэхэу, ау мыгъэ алэжьырэм хагъэхъожьыщтэу ары министрэм къызэриIуагъэр.

Мэкъумэщ хъызмэтым ипродукциеу IэкIыбым агъакIорэми игугъу ашIыгъ. 2020-рэ илъэсым IэкIыб сатыушIыныр процент 20 фэдизкIэ дэкIоягъ, мылъкукIэ къэплъытэмэ, доллар миллиард 30,7-рэ мэхъу.

Къэралыгъоу IэкIыбым къырищырэм нахьи, щыIуигъэкIырэр нахьыбэ зышIыгъэхэм Урысыер зэращыщым, ащ фэдэ зыпарэкIи къызэрэхэмыкIы­- гъэр Президентым къыкIигъэтхъыгъ.

— ХъызмэтшIапIэхэм продукциеу къы­дагъэкIырэм уасэу фашIырэм афыхэгъэ­хъуагъэу IэкIыбым щыIуа­гъэкIын амал яIэным фэшI мы лъэны­къом фытегъэпсыхьэгъэ IэпыIэгъум нахь зегъэу­шъомбгъугъэн фае, — къыIуагъ Владимир Путиным.