Лъэпкъ проектхэм яшIуагъэкIэ гъогухэр агъэкIэжьых

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр Адыгеим щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэзэгъэ IофшIэкIо купым изэхэсыгъо «Адыгеяавтодорым» щыкIуагъ. Ар зэрищагъ АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевым. Зэхэсыгъом Iофыгъуи 6-мэ щахэплъагъэх.

Къэралыгъо учреждениеу «Адыгеяавтодор» зыфиIорэм ипащэу Алексей Корешкиным къызэриIуагъэмкIэ, шъолъыр программэм къыдыхэлъытагъэу, 2022-рэ илъэсым иплан хагъэ­хьэгъэ автомобиль гъогухэм ягъэцэкIэжьын епхыгъэ IофшIэнхэр мы илъэсым зэшIуахынхэу агъэнафэ. ПстэумкIи километрэ 57,5-рэ зикIыхьэгъэ псэолъэ 36-рэ икIэрыкIэу зэтырагъэ­псыхьажьыщт. А IофшIэнхэм сомэ миллион 622-рэ фэдиз апэIухьащт. Мы уахътэм ехъу­лIэу псэолъэ 22-м ягъэцэкIэжьын епхыгъэ зэзэгъыныгъэхэм акIэтхагъэх, адрэ къэнагъэхэмкIэ жъоныгъуакIэм и 10-м ехъулIэу кIэтхэнхэу агъэнафэ.

Учреждением ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2023-рэ илъэсым агъэцэкIэжьынэу агъэ­нэфэрэ псэуалъэхэм якъэбар системэу «Эталон» зыфиIорэм игъэхьэгъэн фае.

Программэм къыдыхэлъытэгъэ лъэныкъохэм ащыщэу хъугъэ-шIагъэхэр нахьыбэу къызыщыхъурэ щынэгъо чIыпIэхэм япчъагъэ илъэс къэс нахь макIэ шIыгъэным къытегущыIагъ Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие и ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Курпас. Ащ фэдэ чIыпIэхэр инспекцием ыгъэнэфагъэх.

Александр Курпас зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, шъолъыр проектым игъэцэкIэн епхыгъэ IофшIэнхэр зэшIуахы зыхъукIэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэу щытынымкIэ мылъку къыдыха­лъытэн фае. ГъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэм апэIу­хьащт ахъщэм ипроценти 10 нахь мымакIэу щынэ­гъончъагъэм къыфыхэгъэкIыгъэн фае.

Сомэ миллиони 193-м ехъу зыте­фэщт гъогу Iахь 18 мы илъэсым къалэу Мыекъуапэ щагъэцэкIэжьынэу рахъухьэ. Гъэтхапэм и 9 – 14-хэм мы Iофым фэгъэ­хьыгъэ общественнэ едэIунхэр Адыгеим икъэлэ шъхьа­Iэ щыкIуа­гъэх. ГъэцэкIэжьынхэм атефэщт ахъщэр къэлъытэгъэным, сметэхэр зэхэгъэуцогъэнхэм япхыгъэ IофшIэнхэр зэшIуахыгъэх. Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэ игуадзэу Павел Долговым къызэриIуагъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 20-м нэс зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу IофшIэнхэр зыгъэцэкIэщтхэ организациехэр къыхахыщтых.

Мыекъуапэ ыпэкIэ щагъэцэ­кIэжьыгъэ псэуалъэхэм апэIухьэгъэ мылъкум щыщ ахъщэу къы­зэтырагъэнэн алъэкIыгъэм къэлэ администрацием ипащэ игуадзэ къытегущыIагъ. Джы а мылъкумкIэ урамэу Привокзальнэр (урамэу Шэуджэным ыцIэ зыхьырэмрэ Гагариным ыцIэ зыхьырэмрэ азыфагу) агъэцэкIэжьынэу рахъухьагъ.

ЗытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм ащыщ поселкэу Яблоновскэм пхырыкIырэ гъогухэм ягъэцэ­кIэжьын. Ащ епхыгъэу къэгущыIагъ къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ поселкэм ипащэу Iэтэжьэхьэ Заурдин. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым агъэ­цэкIэжьынэу агъэнэфэгъэ гъогухэм япроектхэр хьазырых, уплъэкIунхэм апхырыкIыгъэх ыкIи пхыращынхэм фэхьазырых. Мы уахътэм къэкIощт илъэсым телъытэгъэ проектхэмкIэ къэралыгъо автоинспекцием зэзэгъыныгъэхэр дашIых.

Гъогухэр зыгъэцэкIэжьыхэрэ подрядчикхэм яIофшIэнкIэ пшъэ­дэкIыжьэу ахьырэм къытегущыIагъ Алексей Корешкиныр. 2019 – 2021-рэ илъэсхэм агъэцэкIэжьыгъэ псэуалъэхэр ауплъэкIунхэшъ, щыкIагъэу яIэхэр дагъэзыжьын ыкIи ахэм якъэбар жъоныгъуакIэм и 1-м ехъулIэу системэу «Эталон» зыфиIорэм рагъэхьанэу зэрэщытыр ащ къыIуагъ.

2020-рэ илъэсым гъогу транспорт хъугъэ-шIагъэхэр нахьыбэу зыщыхъугъэ чIыпIэ 12-у АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие къыгъэнэфагъэхэм Алексей Корешкиныр къащыуцугъ.

Мы чIыпIэхэм авариехэр нахь макIэ ащыхъунхэм тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр агъэнэфа­гъэх ыкIи проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфи­Iорэм хагъэхьагъэх. Республикэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм ягъэцэкIэжьын епхыгъэ IофшIэнхэр жъоныгъуакIэм и 1-м ехъулIэу аухыщтых. Мы псэуалъэхэм япхыгъэ IофшIэнхэм апэIухьащт мылъкур къызхагъэкIыщтыр джыри агъэнэфагъэп, ащ ыуж гъогу картэр зэхэгъэуцогъэн ыкIи системэу «Эталоным» хагъэхьан фае.

Системэу «Эталон» зыфиIорэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэм язэшIохын фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ «Адыгеяавтодорым» иотдел ипащэу Роман Верзуновыр. Ащ къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, лъэпкъ проектым ипхырыщынкIэ муниципальнэ образованиехэу «Къалэу Мые­къуапэрэ» «Яблоновскэ къэлэ псэупIэмрэ» 2020-рэ илъэсым ишэкIогъу мазэ къыщегъэжьагъэу 2021-рэ илъэсым имэлылъфэгъу нэс агъэцэкIэнэу пшъэ­рылъ 96-рэ мы системэм къафигъэуцугъагъ, 8-р къафагъэ­нэфэгъэ пIалъэхэм рагъэхъулIагъэхэп. Зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм республикэм пшъэрылъ 472-рэ къыфэкIуагъ, ахэр зэкIэ игъом ыкIи икъоу зэшIуахыгъэх.

Аужырэ Iофыгъоу зыхэплъагъэхэр лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм фэгъэхьыгъэ тхы­гъэхэу къэбар жъугъэм иамал­хэм къагъэхьазырыгъэхэр ары. Ащ къытегущыIагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковыр.

Зэхэсыгъом икIэух Iофыгъоу къыщаIэтыгъэхэм япхыгъэ пшъэ­рылъхэр министрэу Валерий Картамышевым афишIыгъэх, ахэм ягъэцэкIэнкIэ пIалъэхэм анаIэ тырагъэтынэу афигъэпытагъ.

Iэшъынэ Сусан.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.