Зэнэкъокъум хэлэжьэщтых

Мыекъопэ районым зэнэкъокъоу «Безопас­ное колесо» зыфиIорэр щыкIуагъ. Ащ еджэ­пIэ 22-рэ хэлэжьагъ.

Гъэсэныгъэм иорганизацие пэпчъ икомандэ нэбгыри 4 хэ­тыгъ. кIэлэцIыкIухэр едзыгъуи 5-кIэ зэнэкъокъугъэх. ТекIоныгъэр къызэрэдахыщтым зэкIэри егугъухэзэ фэбэнагъэх. Ахэм уасэ афэзышIыгъэ жюрим хэтхэм дэгъоу гъогурыкIоным ишапхъэхэр ашIэх, сыда пIомэ ахэр къэралыгъо автоинспекторых.

Хабзэ зэрэхъугъэу, зэнэкъо­къум ипрограммэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр арых къыхиубытэхэрэр. ЮИД-м иотрядхэм ащыщэу поселкэу Краснооктябрьскэм игурыт еджапIэ икомандэ анахь дэгъоу зыкъыгъэлъэгъуагъ.

Едзыгъо зэфэшъхьафхэм къащыхэщыгъэхэр ыкIи зэнэ­къокъум чанэу хэлэжьагъэхэр шIухьафтынхэмкIэ ыкIи щытхъу тхылъхэмкIэ агъэшIуагъэх.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэ Краснооктябрьскэ еджапIэм иныбжьыкIэ инспекторхэр мэлылъфэгъум и 22-м щыIэщт республикэ зэнэкъокъум хэлэжьэщтых.