Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Мэлылъфэгъум и 2-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ ПАО-у «Россети Кубань» зыфиIорэм икъутамэу Адыгэ электрическэ сетьхэмрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэр къэзыушыхьатрэ тхьапэм зэдыкIэтхагъэх.

Зэзэгъыныгъэм къыдыхэлъытагъэу ПАО «Россети Кубань» зыфиIорэм ищыкIэгъэ специалистхэр апшъэрэ еджапIэм ыгъэхьазырыщтых. Джащ фэдэу мы организацием Iоф щызышIэхэрэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым яшIэныгъэхэм ащыхагъэхъон амал яIэным, аужырэ технологиехэмкIэ Iоф ашIэным ыкIи нэмыкI лъэныкъуабэхэм япхыгъэу Iоф зэдашIэщт.

— Зэзэгъыныгъэм лъэныкъуабэ къыдеубыты. Тиреспубликэ хэхъоныгъэхэр зышIырэ шъолъырхэм ащыщ. Арышъ экономикэм ыкIи инженер лъэныкъо­хэмкIэ шIэныгъэ куу зиIэ ныбжьыкIэхэр тищыкIа­гъэх. Зэзэгъыныгъэм ишIуагъэкIэ ПАО-у «Россети Кубань» зыфиIорэм иIофышIэхэр къед­гъэблагъэхэзэ тшIыщтых, ахэр ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъущтых, джащ фэдэу мы организацием студентхэм практикэ щахьын алъэкIыщт. Ащ нэмыкIэу, ти­апшъэрэ еджапIэ ипрограммэкIэ зишIэныгъэхэр хэзыгъахъо зышIоигъо IофышIэхэр къытэолIэн­хэ амал яIэщт, — къы­Iуагъ Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ.

Студентхэм ямызакъоу мы лъэныкъомкIэ кIэлэеджа­кIохэм яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэными мэхьанэ ин зэриIэр Iофтхьабзэм къыщыхагъэщыгъ. 2020-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу «Электроэнергетика и электротехника» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ ПАО-у «Россети Кубань» зыфиIорэм кIэлэеджакIохэр егъэхьазырых. Мы илъэсми ар падзэжьынэу агъэнафэ.