Бзылъфыгъэ бизнесым зырагъэушъомбгъу

Федеральнэ гъэсэныгъэ программэу «Мама предприниматель» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэр мы мафэхэм къэнэфагъэх. Бзылъфыгъэ бизнесым зегъэушъомбгъугъэным ар фэIорышIэ.

Бизнес-проектымкIэ текIо­ныгъэ къыдэзыхыгъэр ЛIэхъу­сэжъ Седхъан ары. Кафе цIыкIу къызэрэзэIуихыщтыр ары ащ ипроект зыфэгъэхьыгъэр. ШIушIэ фондэу «В ответе за будущее» зыфиIорэм ыгъэнэфэгъэ грантэу сомэ мини 100 ащ къыфагъэшъошагъ.

Адыгеим щыщ бзылъфыгъэ 57-рэ зэнэкъокъум къекIолIэ­гъагъ. Ахэм ащыщэу анахь дэгъоу къыхахыгъэ 35-р ары хэлэжьагъэхэр. Мэфитфым къы­кIоцI бизнесым епхыгъэу бзылъфыгъэхэм яшIэныгъэ хагъэ­хъуагъ, бизнес-план зэрэзэхэбгъэуцощтым феджагъэх. Аужырэ мафэм бизнесым ылъэныкъокIэ гухэлъэу яIэхэм жюрир хэп­лъагъ.

ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэ Седхъан ибизнес-проект къы­дилъытэрэр кафе цIыкIу къызэ­Iуихыныр ары. Ущышхэн закъоу щымытэу, гъомылапхъэхэр чIыпIэхэм арищэлIэн амал иIэнэу фай. КIэлэеджакIохэм, IофшIэпIэ зэфэшъхьафхэм ащылажьэхэрэм, мэкъумэщ бригадэхэм ыкIи поселкэу Родниковскэм щыпсэухэрэм ар къызфагъэфедэнэу мэгугъэ.

— Поселкэм щыщ цIыфхэр кафем щызэрэлъэгъунхэ, кофе щешъонхэ, щышхэнхэ, языгъэ­псэфыгъо уахътэ щагъэкIон алъэкIыщт, — еIо ЛIэхъусэжъ Седхъан.

Красногвардейскэм дэт ПТУ-м сэнэхьатитIу ащ щы­зэригъэгъотыгъ, повар-кондитерэу ыкIи повар-технологэу еджагъ.