Апэрэ бзылъфыгъэ форум зэхащэщт

Мэлылъфэгъум и 24-м къыщегъэжьагъэу и 26-м нэс апэрэ бзылъфыгъэ форумэу «Крылья. Ты можешь летать!» зыфиIорэр Мыекъуапэ щызэхащэщт.

Гъэхъэгъэ инхэр зиIэ бзылъфыгъэхэр зыхэт Мыекъопэ клу­бэу «Крылья», общественнэ организациеу «АР-м ибзылъфыгъэхэм я Союз» ыкIи «Къалэу МыекъуапэкIэ бзылъфыгъэхэм я Союз» зыфиIохэрэр ары Iоф­тхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэхэр.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ сэнаущыгъэ зыхэлъ бзылъфыгъэу хэгъэгум исхэр нэIуасэ зэфашIынхэр, опытэу аIэкIэ­лъым­кIэ зэхъожьынхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIо­хэм зыфагъэуцужьырэр. Лъэпкъэу зыщыщхэм, аныбжь, зыфэгъэзэгъэ Iофхэм ямылъытыгъэу, бзылъфыгъэхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным, гъэхъагъэ­хэр ашIынхэм, яунагъохэм зэгурыIоныгъэ арылъыным, насыпышIо хъунхэм апае ашIэн фаехэм тегущыIэщтых.

Апэрэ бзылъфыгъэ форумыр гъэшIэгъоныщт. Москва, Санкт-Петербург, Шъачэ ыкIи нэмыкI къалэхэм хьакIэхэр къарыкIынхэу агъэнафэ. Iоф­тхьабзэм къекIуалIэхэрэр бзылъфыгъэ цIэрыIохэм нэIуасэ афэ­хъунхэ амал яIэщт, нэбгырэ пэпчъ сэнаущыгъэу хэлъыр къыгъэлъэгъон, ишIэныгъэхэм ахигъэхъон ылъэкIыщт. Шъо­лъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ бзылъфыгъэхэр нэIуасэ зэфэхъу­щтых, опытэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьыщтых. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим ичIыпIэ дахэхэр хьакIэхэм арагъэлъэгъущтых.

Мэлылъфэгъум и 24-м форумыр мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыщт.

ДЕЛЭКЪО Анет.