Адыгеим дэгъоу щыкIуагъ

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэ­къокъу Адыгэ Республикэм щыкIуагъ.

Хэгъэгум ишъолъыр 20 фэдизмэ къарыкIыгъэхэр республикэм икъушъхьэ ыкIи мыжъо гъогухэм ащызэнэкъокъугъэх.

Бзылъфыгъэхэр ыкIи илъэс 17 — 18 зыныбжьхэр къушъхьэ гъогухэм ащызэIукIагъэх. Гъозэрыплъэ икIыхи, Лэ-гъо-Накъэ екIурэ гъогухэм ащызэнэ­къо­къугъэх. Километри 8 къызакIум, Ростов хэкум щыщэу Анна Байдак апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

НыбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэм Санкт­-Петербург зыщызыгъасэхэу Алена Иван­ченкэм, Инна Абайдулинам, Ирина Матинам апэрэ чIыпIищыр къыдахыгъ.

Илъэс 17 — 18 ыкIи 15 — 16 зыныбжь­хэр мыжъо гъогум зыщызэнэкъокъухэм, Санкт-Петербург щыщ пшъашъэ­хэм километрэ 96-рэ хъурэ гъогур анахь псынкIэу къакIугъ, текIоныгъэр къыда-хыгъ, медальхэр афагъэшъошагъэх.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Кристина Новиковам я 4-рэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Е. Ошурковар атекIуагъ

ПсэупIэу Кужорскэм щырагъажьи, Геор­гиевскэм екIурэ гъогум нэс бзылъфыгъэ­хэри, ныбжьыкIэхэри щызэнэкъокъугъэх. Километри 114-рэ къызакIум, Адыгэ Рес­публикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Елизавета Ошурковам дышъэ медалыр къыхьыгъ. Москва щыщхэу Дарья Мальковам, Софья Балаевам тыжьыныр, джэрзыр къыдахыгъ.

Илъэс 17 — 18 зыныбжьхэр километрэ 76-рэ хъурэ гъогум зыщызэнэкъокъухэм, Адыгеим щапIугъэ Кристина Новиковам тыжьыныр къыфагъэшъошагъ.

— Зэнэкъокъухэр дэгъоу кIуагъэх, рес­публикэм щыщ пшъашъэхэм тагъэгу­шIуагъ, — къытиIуагъ Адыгеим кушъхьэфэчъэ спор­тымкIэ ифедерацие ипащэу Анатолий Лелюк.