ШIушIэным илъагъокIэ

Политикэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иволонтер гупчэ «НыбжьыкIэ гвардием» хэтхэр игъусэхэу ковид IофыгъохэмкIэ колл-гупчэм иIофышIэхэм апае шIушIэ Iофтхьабзэ зэхащагъ. НыбжьыкIэхэр колл-гупчэм Iоф щызышIэхэрэм зэрафэразэхэр къыраIотыкIыгъ ыкIи лъэпкъ шхыныгъоу хьаку хьалыжъор ахэм афащагъ.

Мэзэ пчъагъэхэм къакIоцI гъэпсэф ямыIэу тхьамафэм имэфи 7 сменитIукIэ мыхэм Iоф ашIэ. Эпидемием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет республикэм нахьышIу щыхъугъ нахь мышIэми, цIыфхэр джыри телефонэу 122-м теох, псауныгъэм епхыгъэ упчIэу зыгъэгумэкIыхэрэр афагъазэх. Специалист IэпэIасэ хэхъухьажьыгъэхэу, колл-гуп­чэм Iутхэр сымаджэхэм псынкIэу джэуапхэр къаратыжьых, зэ­рафэлъэкIэу IэпыIэгъу къафэ­хъух.

Фракцие зэфэшъхьафхэм ядепутатхэм яамалкIэ колл-гупчэм иIофышIэхэр агъашхэх — суп, лым хэшIыкIыгъэ шхыныгъохэр, салатхэр, щай афащэх.

«Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу, Мыекъуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асет къызэриIуагъэмкIэ, партием ыкIи «НыбжьыкIэ гвардием» иволонтерхэм 2020-рэ илъэсым иты­гъэгъэзэ мазэ къыщегъэжьа­-гъэу колл-гупчэм иIофышIэхэм мафэ къэс шхыныгъо стырхэр афащэх. Ащ нэмыкIэу, джыри ахэм агу къыдащаемэ ашIои­гъоу хьаку хьалыжъохэр, щай, кофе ыкIи IофшIэным щагъэфедэрэ пкъыгъохэр гуфитхэм афаща­гъэх.