Тутыным ыосэщтыр агъэнэфагъ

2021-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 1-м къыщегъэжьагъэу анахь макIэу тутыным соми 108-рэ ыосэнэу агъэнэфагъ. Тутын лъэпкъхэм ящэн ылъэныкъокIэ уасэхэм яполитикэу зекIорэр гъэлъэшыгъэным фэгъэхьыгъэ унашъом УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр икIыгъэ илъэсым тыгъэгъазэм ыкIэм кIэтхагъ.

Тутыным анахь осэ макIэу иIэщтыр къэзылъытагъэр УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерств ары. Тутыныпэ 20 зыдэлъ пачкэм анахь макIэу соми 108-рэ ыосэщт. 2021-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 1-м ыпэкIэ къащэфыгъэ продукцием мыр фэгъэхьыгъэп. Бэдзэогъум и 1-м нэс а уасэу агъэнэфагъэм нахь макIэу ахэр ащэнхэ фит.