Офицерхэм я Унэ агъэкIэжьыщт

Къэлэ архитектурэмкIэ офицерхэм я Унэ анахьыжъэу Мыекъуа­пэ дэтхэм ащыщ.

1907-рэ илъэсым ар ашIыгъагъ. Къалэм ипащэу Дмитрий Зинковецкэм ар иунагъ. ГъэцэкIэжьын инхэр ащ зищыкIагъэр тIэкIу шIагъэ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы Iофыгъор инэплъэгъу ригъэкIыгъэп. УФ-м зыухъумэжьынымкIэ и Министерствэрэ Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резникрэ яIэпыIэгъукIэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр мы мафэхэм рагъэжьагъэх.

ЗэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъоу мы мафэхэм щыIагъэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат офицерхэм я Унэ агъэкIэжьынэу ыкIи «Патриот» зыфиIорэ паркым иIофшIэн аублэжьынэу пшъэрылъ къафишIыгъагъ. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, «Юнармия» зыфиIорэмрэ АР-м ветеранхэм я Советрэ ащ чIэсыщтых.

— Къоджэ псэупIэхэм адэт культурэм иучреждениехэр мэфэкI Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнхэ, яIофшIэн рагъэхъун фае, ащ дакIоу культурнэ-зыгъэпсэфыпIэ шIыкIакIэхэр къызIэкIагъахьэхэзэ яIофшIэн зэхащэныр япшъэрылъ, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Патриотическэ нэшанэ хэлъэу культурнэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим ипсэупIэхэм зэхащэнхэ, анахьэу ТекIоныгъэм и Мафэ мэхьанэ ин зэрэратын фаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

(Тикорр.).