ИIэнатIэ къызфигъэфедагъ

Адыгэ Республикэм ит къоджэ псэупIэхэм ащыщ ипащэ иIэнатIэ къызфигъэфэди, IофшIапIэм имылъку хэбзэнчъэу къызэрэзIэкIигъэхьагъэм фэшI хьыкумым ыгъэмысагъ.

Урысыем и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм Мыекъопэ районымкIэ иследственнэ отдел Кировскэ къоджэ псэупIэм ипащэщтыгъэм къыфызэIуи­хыгъэ уголовнэ Iофым ихэплъэн ыкIэм фэкIуагъ.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2013-рэ илъэсым тыгъэ­гъазэм лажьэ зиIэм къоджэ псэупIэм ипащэу зэрэщытыр къызфигъэфеди, ипсэукIэ амалхэр нахьышIу ышIыным фэшI псэупIэм ибюджет щыщ ахъщэр ытыгъугъ. А мурадыр къызыдигъэхъуным фэшI, ежь къепхыгъэу Iоф зышIэрэ къулыкъушIэхэм унашъо афишIи, ежьыр зыкIэтхэжьыгъэ шIухьафтынэу сомэ мин 19-м ехъу къызфыраригъэтхыкIыгъ.

Мыекъопэ районым ипрокуратурэ къызэIуихыгъэ уголовнэ Iофыр хьыкумыр хэплъэнэу фигъэхьыгъ.