Гъатхэм бзыухэр къэбыбыжьых

Бзыухэм ямафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонэу «Бзыухэм ядунай» зыфиIорэр Гавердовскэ гурыт еджапIэм щеджэхэрэм апае тхылъеджапIэм щызэхащагъ. Гъатхэм бзыухэр нэмыкI къэралыгъохэм къарэбыбыкIыжьых. Ахэр дунаим зэрэтетхэм шIуагъэу къахьырэр бэ. Ащ дакIоу, бзыухэм тынаIэ атетын, ахэр къэтыухъумэнхэ фае.

Iофтхьабзэр джэгукIэ шIыкIэ зэфэшъхьафхэм атетэу кIуагъэ. «ХэушъхьафыкIыгъэ бзыухэр» зыфиIорэ упчIэ­жьыным кIэлэцIыкIухэр ягуапэу хэлэжьа­гъэх, джэуапхэр нахь псынкIэу къезытыжьыщтымкIэ зэнэ­къо­къугъэх. Джащ фэдэу бзыухэм афэ­гъэхьыгъэ хыры­хыхьэхэр къа­шIагъэх, пшысэхэр, рассказхэр къаIотагъэх.

Анахь шIухьафтын дэгъоу ныбжьыкIэ цIыкIухэм алъыта­гъэр IорпэIожьи 4-у къеблэгъагъэхэр ары. Ахэм апылъ къэбархэр, уазэрэдэзекIощт шIыкIэр зэхэщакIохэм къаIотагъ.

Тхылъ къэгъэлъэгъонэу «Встречаем пернатых» зыфиIорэм Iофтхьабзэр къыгъэбаигъ. Гъатхэм къэбыбыжьырэ бзыухэм апае шхынлъэхэр ыкIи унэхэр кIэлэцIыкIухэм ащыщхэм зэхаIулIагъэх.