Адыгеим и ЛIышъхьэ унэгъо ныбжьыкIэхэм сертификатхэр аритыжьыгъэх

Унэ къазэраратыщт сертификатхэр ятыжьыгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIуагъ. Республикэм имуниципальнэ образованиехэм ащыпсэурэ унэгъо ныбжьыкIи 9 Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъ, ахэм азыныкъо нахьыбэмэ сабыибэ арыс.Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ сертификатхэр къызыфагъэшъоша­гъэхэм афэгушIуагъ, щыIэ­кIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, яунагъо­хэм зэгурыIоныгъэ пытэ ары­лъынэу афэлъэIуагъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, щы­IэкIэ-псэукIэу яIэр нахьышIу афэшIыгъэнымкIэ унэгъо ныбжьыкIи 138-мэ 2021-рэ илъэсым къэралыгъо IэпыIэгъу арагъэгъо­тыгъ. А гухэлъхэм апае къэкIопIэ зэфэшъхьафхэм сомэ миллиони 130-м ехъу къахагъэ­кIыгъ.

Ведомствэ программэу «Унэ къафыхэгъэкIыгъэнымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фа­шIэхэм атефэрэ уасэм итынкIэ цIыфхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мы Iофтхьабзэр зэшIуахы. Программэр агъэфедэу заублагъэм къыщегъэжьагъэу, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, 2006-рэ илъэсым къыщыублагъэу, унэгъо ныбжьыкIэ 2400-рэ фэдизмэ ящыIэ­кIэ-псэукIэ нахьышIу афашIыгъ, ахэм сомэ миллиард 1,6-рэ къафыхагъэкIыгъ.

«Адыгеим щыпсэухэрэм апашъхьэ социальнэ пшъэры­лъэу щытиIэхэр тэгъэцакIэх. Ащ фэдэ Iоф­тхьабзэхэр зытегъэ­псыхьагъэхэр цIыфхэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ зыкъе­гъэIэтыгъэныр ары. Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэным епхыгъэ Iофыгъохэм лъэшэу ынаIэ атырегъэты, унагъом игъэпытэн те­гъэпсыхьэгъэ амалхэм ренэу яусэ. Зыщыпсэущтхэ унэхэр ядгъэгъотызэ, ныбжьыкIэхэр республикэ гупсэм къи­нэнхэм тыдэлажьэ, демографие Iофхэми язытет нахьышIу мэхъу», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.
Къэлэдэсхэми, къоджэдэсхэми ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэ­Iэтыгъэным тегъэпсыхьагъэу республикэм Iофышхо зэрэщашIэрэр Iофтхьабзэм щыхагъэу­нэфыкIыгъ. Къэралыгъо программэхэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ къадыхэлъытагъэу къэралыгъом мылъкушхо цIыфхэм къафетIупщы. ГущыIэр анахьэу зыфэгъэхьыгъэр инженер сетьхэмрэ гъогухэмрэ зызэрарагъэу­шъомбгъурэр, медицинэм хэхъо­ныгъэ зэришIырэр, гурыт еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, культурэмкIэ унэхэр, спорт псэуалъэхэр зэрагъэпсыхэрэр ары. Джащ фэдэу социальнэ лъэныкъомкIи республикэм Iофышхо щызэшIуахы – сабыибэ зэрыс унагъохэм чIыгу Iахьхэр араты. Ахэм къафыхагъэкIыгъэ чIыгухэм мыгъэ инфраструктурэр ащагъэпсэу аублэщт, ащ епхыгъэу а унагъохэм амал яIэщт яунэхэр газрыкIуапIэхэмрэ электрорыкIуапIэхэмрэ апашIэнэу.

УнакIэхэр къызэратыгъэхэм республикэм ипащэхэм тхьа­шъуе­гъэпсэу араIуагъ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ, псэупIэхэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ Iофы­шхо зэрашIэрэм фэшI.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ихэбзэ къулыкъухэм тапэкIи лъэшэу анаIэ атырагъэтыщт унэгъо ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм. Социальнэ проектхэу мэхьанэшхо зиIэхэм ягъэцэкIэн цIыфхэр тапэкIи къызэрэхагъэлэжьэщтхэм игугъуи мы Iофтхьабзэм къыщашIыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу