ЩысэшIум узылъещэ

Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ орэдыIо творческэ купхэм яегъэджэн зэхахьэ мэлылъфэгъум и 9-м Мыекъуапэ щызэхищэщт.Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Культурэм ихэхъоныгъ» зыфиIорэр щыIэныгъэм зэрэщагъэца­кIэрэм Iофтхьабзэр къы­пкъырэкIы. КIэлэцIыкIу­хэм лъэпкъ орэдхэр хо­рым къызэрэщаIохэрэм нахь зегъэушъом­бгъугъэным зэхэщакIохэр пылъых.

Творческэ купэу «Звон­ницэм» щысэ тырахыным фэшI зэфэ­хьысыжьхэр ашIыщтых. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, «Звонницэм» ипащэу Дмитрий Гордиенкэм къызэриIуагъэу, лъэпкъ орэдхэм кIэлэцIыкIухэр нахь апыща­гъэхэ зэрэхъухэрэм тегъэгушIо.

Ансамблэхэм, хорхэм, зыгъэсапIэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм фэшI егъэ­джэн зэхахьэр зэхащэ. ЦIыфхэм язы­гъэпсэфыгъо уахътэ на­хьышIоу агъэкIонымкIэ шIыкIэшIоу щыIэхэм атегущыIэщтых.

Зэхахьэм IэпэIасэм иеджапIэ щызэхащэщт, ащ къыщыгущыIэщтых «Звонницэм», «Отрадэм» яIофышIэхэу Я. Корниенкэр, Т. Мединскаяр, Д. Новиковар, Г. Михайловыр, нэмыкIхэри. Урыс лъэпкъ орэдхэм къэIокIэ зэфэшъхьафэу яIэхэр зэфахьысыжьыщтых.

Лъэпкъ культурэм и Гупчэ ипащэу Бадый Къэплъан зэрилъытэ­рэмкIэ, лъэпкъ музыкальнэ искусствэр кIэлэцIыкIухэм нахь ашIогъэшIэ­гъон хъугъэ. Фестиваль-­зэнэкъокъухэр, егъэ­джэнхэр зэрэзэхащэ­хэрэм шIуагъэу къатырэр лъэхъаным щытэ­лъэгъу. Анахьэу къы­хэдгъэщырэр лъэпкъхэр искусствэм зэрэзэфищэхэрэр ары.