Процент 29-кIэ нахь макIэ хъугъэ

2021-рэ илъэсым пыкIыгъэм къыкIоцI Адыгеим машIом зыкъыщиштагъэу гъогогъу 208-рэ агъэунэфыгъ. Ахэм ащыщэу 56-р – зыщыпсэухэрэ чIыпIэхэу щытыгъэх. Мыхэм шъобж зэфэшъхьафхэр зыщатещагъэри, ахэкIодагъэхэри нэбгырэ щырыщ. Нэбгырэ 37-рэ къагъэнэжьыгъ.

— БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ уахътэм егъэпшагъэмэ, мыгъэ машIом зыкъызэриштагъэр процент 29-кIэ нахь макIэ хъугъэ, — къы­Iуагъ УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ АР-м и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу, полковникэу Андрей Колесник.

МашIом зыкъиштэныр къызыхэкIы­хэрэм ащыщ хьакухэр шапхъэхэм ади­штэу зэрамыгъэфедэхэрэр, машIом тэ­рэзэу зэрэдэмызекIохэрэр, нэмыкI­хэри.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм республикэм щыпсэухэрэм щынэгъончъэныр агу къагъэкIыжьзэ, машIом дэзекIонхэу закъыфегъазэ.

ЫпэкIэ зигугъу къыщытшIыгъэ Гъэ­IорышIапIэм иIофышIэхэм машIом къыздихьын ылъэкIыщт гумэкIыгъохэр къэмыхъунхэм фэшI пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьабзэхэр ренэу зэхащэх.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, къулы­къушIэхэм анахьэу анаIэ зытра­дзэрэр электропроводкэм изытет уигъэ­рэзэнэу щымытмэ, электрическэ Iэмэ-псымэхэр тэрэзэу амыгъэфедэхэмэ, щынэгъончъэу унэм тутын щешъохэмэ ары.

(Тикорр.).