ПенсиехэмкIэ фондым къеты

Проценти 3,4-рэ къахэхъуагъэу

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд ибюджет къыхэмыхыгъэу, къэралыгъом къыты­рэ пенсиехэр, социальнэхэри къа­хиу­бытэхэу, проценти 3,4-кIэ ин­дек­са­цие ашIыгъэхэу мэлылъфэгъум и 1-м къыщыублагъэу къатых.

Адыгеим щыпсэоу нэбгырэ мини 9,5-м ехъу ащ къыхеубытэ. Ахэм ащыщэу мини 9,1-мэ социальнэ пенсие къафэкIо.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, социальнэр страхованиемкIэ пенсиер къыфэкIонэу фитыныгъэ зимыIэхэм къа­раты. Джащ фэдэу социальнэ пенсиер апэрэ, ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ купхэм ахахьэрэ сэкъатныгъэ зиIэхэм, кIэлэцIыкIоу сэкъатныгъэ зиIэхэм, янэ, ятэ е тIури чIэзынагъэхэм е ахэр зыщыщхэр амышIэрэм афа­гъэнафэ. Урысые Федерацием щыпсэоу IофшIэгъэ илъэсхэр зимыIэхэр е ищыкIагъэм фэдиз изымыгъэ­къугъэхэр социальнэ пенсие зытефэхэрэм ащыщых.

Зыныбжь нэсыгъэу социальнэ пенсиер къызтефэ­хэрэм нэмыкIхэр зыщыкIохэрэ ныбжьым илъэситф ехъугъэу афагъэнафэ.

Хэбзэгъэуцугъэм диштэу ятIонэрэ пенсиер къызтефэхэрэри индексацием къыхеубытэх. Ахэм ахэхьэх заом шъобжэу хихыгъэм ыпкъ къикIыкIэ сэкъатныгъэ зиIэ хъугъэхэр, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэр, ахэм яшъхьэгъусэхэр, дзэкIолIхэу къулыкъу ахьызэ фэхыгъэхэм янэ-ятэхэр, «Жителю блокадного Ленинграда» зыфиIорэ тамыгъэр къызфагъэшъошагъэхэр.

Социальнэ пенсиеу республикэм щатырэр къызаIэтыкIэ, гурытымкIэ лъытагъэу, сомэ мини 9,3-рэ ар зэрэхъущтыр. Заом шъобжэу хихыгъэм ыпкъ къикIыкIэ сэкъатныгъэ зиIэ хъугъэхэм ятIонэрэ пенсиеу къаратырэр индексацие ужым сомэ мин 15,4-рэ, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм япенсие сомэ мин 14,9-рэ хъущт. Сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм ыкIи къызыхъугъэм къыщыублагъэу апэрэ купым хэхьэрэ сэкъатныгъэ зиIэхэм къаратырэр, гурытымкIэ лъытагъэу, сомэ мин 13,9-м нэсыщт.

Тамыгъэр къызэратыгъэхэр

«Житель осажденного Севастопо­ля» зыфиIорэ тамыгъэр къызфагъэшъо­шагъэхэр «Жителю блокадного Ле­­нинграда» зыфиIорэ тхылъыр къы­зэ­ратыгъэхэм ягъэ­­пша­гъэ мэхъух ыкIи социальнэ фэIо-­фа­шIэ­хэмкIэ яфи­тыныгъэхэр зэфэдэх.

Ахэми Ленинград иблокадэ къыхиубытагъэхэм афэдэу мазэ къэс ахъщэ тын къафэкIо, ахъщэ тедзэу къаратырэм хэхьэрэ социальнэ фэIо-фашIэхэр афагъэцакIэх, сэкъатныгъэ зиIэхэм пенсиитIури, сэкъатныгъэм паий, ныбжьыр зэрэнэсыгъэм паий, къа­фэ­кIонэу агъэпсын фитых.

Хэбзэгъэуцугъэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, Севастополэу къадзыхьагъэм щыпсэущтыгъэкIэ кIохэрэр 1941-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ и 30-м къыщыублагъэу 1942-рэ илъэсым ибэдзэогъу мазэ и 4-м нэс ащ дэсыгъэхэр ары. Ахэм тамыгъэу «Житель осажденного Севастополя» зыфиIорэр къараты. Ар къэзыушыхьатырэ тхылъэу кIыгъур Хэгъэгу зэошхом иветеран иудостоверение къатыным лъапсэ фэхъу.

ЦIыфым тамыгъэмрэ ар къэзыушыхьатырэ тхы­лъым­рэ къытефэхэу, ау имыIэхэмэ, УФ-м ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органэу зыпэблагъэм екIуа­лIэмэ IэпыIэгъу къыратыщт. Джащ фэдэу тамыгъэр къаратыгъэу, ау сэкъатныгъэ зиIэхэм ахэмыхьэхэрэм цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ къулыкъум е фондым ичIыпIэ орган зафагъэзэн алъэкIыщт. Мы ветеранхэми медикэ-социальнэ экспертизэм иучреждениехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ IэпыIэгъу афэхъущтых.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу
АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу