Нахь чанэу халъхьэу аублагъ

Адыгеим щыпсэухэрэм мэзэе мазэм унэе инвестиционнэ счет (ИИС) 300-м ехъу къызэIуахыгъ. Джырэ уахътэ республикэм ахэм япчъагъэ мини 6,5-м щехъугъ. Московскэ биржэм къызэритырэмкIэ, Къыблэ федералънэ шъолъырым ИИС-у къыщызэIуахыгъэмкIэ Адыгеим я 5-рэ чIыпIэр ыIыгъ.

БлэкIыгъэ илъэсым къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, цIыфхэм ахъщэ зэIуа­гъэкIэным нахь егупшысэх. АгъэтIы­лъыгъэр къаухъумэным ыкIи федэ къызыпыкIыщт горэм халъхьаным пылъыгъэх.

— Федэу къыхьырэм ишIуагъэкIэ цIыфхэм инвестицием зыфагъазэ. Ау мыщ хэхьэгъакIэхэм ащ Iоф зэришIэрэр икъоу къагурыIорэп. Федэ къыхахын зэралъэкIыщтым дакIоу, халъхьэгъэ мылъкур ашIокIодыни алъэкIыщт. Ащ къыхэкIэу, ежь-ежьырэу мыщ хэхьан гухэлъ зышIыхэрэр опыт гъэнэфагъэ зыIэкIэлъхэр ары. Нахьыбэрэм купэу зэхэтхэу инвестициехэр халъхьанхэр къыхахы, — къыIуагъ УФ-м и Гупчэ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ АР-мкIэ и Лъэпкъ банк ипащэу Сергей Самойленкэм.

ИИС-р — банкым ралъхьэгъэ ахъщэр агентствэм страховать зэришIыщтым епхыгъ. Ащ дакIоу, инвесторым амал иI цIыфым ихахъохэм атефэрэ хэбзэ Iахьыр хагъэкIы зыхъукIэ тIумэ яз къыхихыныр. Хэбзэгъэуцугъэм къызэригъэнафэрэмкIэ, цIыфым унэе инвестиционнэ счет сомэ миллионым нэсэу къызэIуихын амал иI. А ахъщэр фондовэ бэдзэршIыпIэм изы лъэныкъо горэм рилъхьан ылъэкIыщт, ащ хэхьэ акциехэр, къэралыгъо ыкIи корпоративнэ облигациехэр, нэмыкIхэри.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, инвестициехэм къэбарэу апылъыр нахь игъэкIотыгъэу зэзыгъашIэ зышIоигъор Урысыем и Банк ипорталэу «Финансовая культура» зыцIэм хэтэу «Приумножить» https://fincult.info/articles/priumnozhit/ зыфиIорэм ихьэмэ, иупчIэхэм яджэуап къыригъотэщт.

Абрэдж Сэтэнай.