ЛитературэшхомкIэ зыкъаушыхьатыгъ

«Живая классика – 2021» зыфиIорэ творческэ зэнэкъокъур Урысыем тыдэкIи щэкIо. Ащ ишапхъэ итэу, кIэлэеджакIохэм литературэ инымкIэ яшIэныгъэхэр зыгъэпытэу, ягулъытэ зыгъэчанэу, ядунэееплъыкIэ зыпсыхьэрэ Iофтхьабзэм ишъолъыр чэзыу Мыекъуапэ, шIэныгъэхэм зыщахагъэхъорэ республикэ институтым щыкIуагъ.

Ащ Мыекъопэ, Джэджэ, Шэуджэн, Кощхьэблэ, Красногвардейскэ, Теуцожь ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм, Адыгэкъалэ, Мыекъуапэ, АРГ-м ыкIи АРДШИ-м къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх. Ахэр ежь зыщеджэрэ еджапIэм, муниципальнэ (район е къэлэ) зэнэкъокъум текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэх, нэбгырэ 33-рэ хъущтыгъэх.

Творческэ зэнэкъокъоу литературэмкIэ ИПК-м (институтым) щыкIуагъэр псэлъэ кIэкIкIэ къызэIуихыгъ директорым наукэмкIэ игуадзэу Шорэ Жаннэ Казбек ыпхъум. Класс зэфэшъхьафхэм – я 5 – 7-рэ, я 9 – 11-м ащеджэхэрэм сэнаущыгъэ гъэшIэгъон зыхэлъхэу, художественнэ псалъэр зыпкъыры­хьэхэрэр зэрахэтхэр къыхэгъэ­щыгъэным мы Iофыр зэрэтегъэ­псыхьагъэр къыIуагъ, зэнэкъо­къум хэлажьэхэрэм гъэхъагъэ­хэмкIэ къафэлъэIуагъ.

Творческэ зэнэкъокъум уасэ фэзышIыщт жюрим хэтыгъэх лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ ма­къэм» иредактор шъхьаIэу, усакIоу Дэрбэ Тимур, Адыгэ къэралыгъо драмтеатрэм иурыс труппэ иактрисэу Татьяна Виноградовар, Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмкIэ ыкIи шIэныгъэм­кIэ и Министерствэ иIофышIэу Елистархова Наталье, шIэныгъэ­хэм зыщахагъэхъорэ институтым ипащэу Тхьаго Фатимэ, Адыгэ драмтеатрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу Юсуп Тимур.

Зэнэкъокъум иунэшъо шъхьа­Iэхэм ащыщыгъ такъикъи 5-м къыкIоцI художественнэ произведение пычыгъохэу къыза­джэхэрэм ямэхьанэ пIуныгъэ- гъэсэныгъэ кIуачIэ хэлъэу, шIэныгъэ хэбгъуатэу, бзэ лъэш дахэкIэ зэрэтхыгъэр алъыбгъэ­Iэсыныр; джащ фэдэу, еджа­кIохэр ахэм IупкIэу къяджэн закъохэр арымырэу, къыза­джэхэрэм къаIуатэрэр, хэлъ гупшысэр зынэсырэр къядэIухэ­рэм икъоу къафыраIотыкIыныр, шIыкIэ-IокIэ дахэ ащ рахьылIэныр, бзэ къабзэ зэраIулъыр, къаIорэр нэмыкIым лъагъэIэсыныр, артистизмагъэр къаушыхьатыныр. Конкурсантхэм литературэ зэнэкъокъум зэрифэшъуа­шэу урыс литературэшхом ипроизведениехэу автор зэфэшъхьафыбэм атхыгъэхэр охътэ зэфэшъхьафхэм агъэфедагъэх. Творческэ мэфэкIым щыIугъэх М. Шолоховым, Ч. Айтматовым, М. Зощенкэм, Э. А. Войнич, С. Алексеевич, С. Бродскэм, нэмыкIхэм атхыгъэхэр.

 

НыбжьыкIэхэм азыфагу IупкIэ еджэнымкIэ щызэхащэгъэ Всероссийскэ зэнэкъокъоу «Живая классика – 2021» зыфиIорэр Адыгэкъалэ къикIыгъэ еджа­кIохэм къызэIуахыгъ. Б. Гонаго ипроизведениеу «Письмо к Богу» зыфиIорэм я 9-рэ классым иеджакIоу Алена Боро­динар, ащ къыкIэлъыкIогъэ Шъхьащэкъо Джамилэ – я 10-рэ класс – «Стрекоза и Муравей» къяджагъэх.

Зэнэкъокъум анахьэу псэ къыпызыгъэкIагъэр, сэ сишIошI­кIэ, Джэджэ районым къикIыгъэ еджакIохэр арых. Я 9-рэ классым щеджэрэ Татьяна Пахомовар артисткэ хъугъахэу итеп­лъэ-шъуашэкIи, изыкъэшIыкIэ- къеджакIэкIи, произведениеу ыштагъэмкIи Я. Пуленович ытхыгъэу «Наташина мечта» зыфиIорэр къыIуатэу, зыфэгъэ­хьыгъэр упкIэпкIыгъэу нэм къыкIигъэуцоу, мы уахътэм пIуныгъэм щыкIагъэу иIэ хъугъэ­хэр кIигъэтхъэу, къедэIухэрэм произведением хэлъ ушъыир анигъэсыныр фэукIочIыгъэу сэ слъытагъэ, жюрим хэтхэми, ны-тыхэми, нэмыкIхэми ар янэрылъэгъугъ.

«Наташина мечта» зыфиIорэр зэхьылIагъэр кIэлэцIыкIу Унэм щыпсэурэ пшъэшъэжъые Iэта­хъор ары, ащ сымэджэщэу зычIэлъым гущыIэгъу дишIынэу къыфэкIогъэ кIэлэ-журналистыр шъабэу къызэрэдэгущыIагъэр, цIыфыгъэ хабзэу сок бэшэрэбыр къызэрэфищэфыгъэр дунэе псаоу щыхъугъ, пшъэшъэжъыем ежь-ежьырэу апэрэ шIулъэгъур ыгу щызэкIигъэблагъ, «къэпсэужьыгъ», игъашIэкIэ апэрэу, насыпышIоу зилъытагъ. Ау бэрэ тхъагъор икъугъэп, ыкъудыи­гъэп гушIуагъом, джары нэмыкI зекIокIэ-шIыкIэ жъалымыгъэр къызхэкIыгъэри. Журналист кIалэр ежь Тхьэм къыфихьы­гъэу къыщыхъугъэми, ыужырэ мафэм нэмыкI пшъашъэм игъусэу, ныбжьыкIитIур зэрэзэрэгъа­шIорэр фэщыIагъэп Наташэ, мыхъун зекIуакIэри, ежь фэдэ пшъэшъэ­гъухэр игъусэу, зэрихьагъэ, журналист кIалэм игъусэгъэ пшъашъэр утынгъушъэ ашIы, ашъхьэ ощ ралъхьажьы. ЩыIэныгъэм илъэбэкъу пэпчъ уфэсакъын зэрэфаер зыхэмыкIы­жьыщт Iоф Iаем зыхафэкIэ ары хэти ыгу къызыкIыжьырэр. Мыр непэрэ мафэхэм яхъу­гъэ-шIэгъэ шъыпкъэхэр зылъэпсэ произведениеу щыт. Т. Па­хомовар ащ дэгъу дэдэу къе­джагъ, творческэ мэшIочэ гъэшIэгъон зэрэхэлъыр къыгъэнэфагъ.

Джэджэ районымкIэ – София Черновар В. Железниковым ытхыгъэу «Чучело» ыкIи Дмитрий Пахоль «Лекарство от контрольной» зыфиIохэрэм агу къадеIэу, мыдэеу, узлъащэн алъэкIэу къяджагъэх.

ЛитературэмкIэ зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ еджакIо пэпчъ ащ илъэкI-амал зэрэрихьылIагъэм уеджэнджэшынэу щытэп, ау хэти ежь хэлъыр – дэгъури дэири, сэнаущри ар зимакIэри – ащ нафэ къыщыхъугъэх. Мурадэу зэнэкъокъур зыфэлэжьагъэр дэгъумэ анахь дэгъухэр чIыпIищ­кIэ къыхэгъэщыгъэнхэр ары, жюрим мы Iофыр зэшIуихыгъ.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэ­хэр нэбгырищ мэхъух: София Чернова, Джэджэ районымкIэ СОШ N 6-м ия 6-рэ класс иеджакIу, Станислав Тимонин, Красногвардейскэ районымкIэ гимназиеу N 1-м ия 11-рэ класс щеджэ ыкIи Руслан Павленко, къалэу Мыекъуапэ илицееу N 19-м ия 8-рэ класс ис.

Шъолъыр зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ нэбгырэ 33-м ащыщэу лауреат нэбгырибл хъугъэ. Адыгэкъалэ игурыт еджапIэу N 1-м ия 9-рэ класс щеджэу Алена Бородинар, Джэджэ районымкIэ СОШ N 1-м ия 9-рэ класс иеджакIоу Татьяна Пахомовар, мы еджэпIэ дэдэм ия 5-рэ класс исэу Дмитрий Пахоль, Михаил Дрыгиныр, я 6-рэ классым ис, АРШИ-мкIэ: Джарымэ Руслъан, Адыгэ респуб­ликэ гимназием ия 5-рэ класс щеджэ; Малика Алиева, я 7-рэ классым ис ыкIи Шъхьэлэхъо Альбек, Кощхьэблэ районымкIэ СОШ N 10-м ия 7-рэ класс иеджакIу.

Всероссийскэ зэнэкъокъум илауреатхэм дипломхэр ыкIи «Живая классика» зыфиIорэ фондым итхылъхэм ащыщхэр аратыгъэх.

Мамырыкъо
Нуриет.