АкIэгъухэм щытхъур къахьы

ТIопсэ районым икъуаджэу Псыбэ щыщ АкIэгъу Камиллэ спорт унагъом щапIу. ДзюдомкIэ зэнэкъокъухэм медальхэр къащихьыгъ.

АкIэгъу Камиллэ ышыпхъоу Миленэ илъэс 13 ыныбжь, ышнахьыкIэу Руслъан илъэси 10-м ит.

Тренерхэу Руслъан ыкIи Полина Оруджовхэм спорт Унэшхоу «Рониным» ныбжьыкIэхэр ща­гъасэх.

Урысыем икIэлэцIыкIухэм язэнэкъокъоу Новороссийскэ щыкIуагъэм тыжьыныр АкIэгъу Миленэ къыщыдихыгъ. Командэхэм язэIукIэгъухэм джэрзыр къащихьыгъ.

АкIэгъу Руслъан дунэе зэIукIэгъухэу Калининград щызэхащагъэхэм текIоныгъэр къащыди­хыгъ. Къырым щыкIогъэ хэгъэгу турнирым апэрэ чIыпIэр къыщыфагъэшъошагъ.

Анапэ, Налщык ащыкIогъэ спорт зэIукIэгъухэм АкIэгъухэм яунагъо щапIурэ кIалэхэр ахэлэжьагъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Унагъом физкультурэмрэ спортымрэ мэхьэнэ ин ащыраты. АкIэгъухэм тагъэгушIо, — къытиIуагъ тренерэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Полина Оруджовам.

АкIэгъухэу Камиллэ, Миленэ, Руслъан сыд фэдэ сэнэхьат щыIэныгъэм къыщыхахыщтми, физкультурэмрэ спортымрэ яшъыпкъэу апылъыщтых. Яспорт ухьазырыныгъэ зэрэхагъахъорэм дакIоу, лъэпкъ шэн-хабзэхэр зэрагъашIэх.

Зэш-зэшыпхъухэм щыIэныгъэм икъиныгъохэр къагурэIо. Тренерхэр, кIэлэегъаджэхэр упчIэжьэгъу ашIых. Ямурад чыжьэхэр къадэхъу ашIоигъоу спорт еджа­пIэм зыщагъасэ, якъуаджэ ищытхъу арагъаIо.

Ныбэ Анзор.
Сурэтхэм арытхэр: АкIэгъу зэш-зэшыпхъухэр.