Адыгэ къэIуакIэхэр

Рашпиль – гъучIахъу,пхъахъу
Резец – пызыупкIырэ Iэдэ-уад
Резина – хьашъо
Резчик – хэзыупкIырэр, хэзыбзыкIырэр
Ремень – шъо кIапс, бгырыпх, хьашъо
Ремесленник – IэшIагъэ зиIэр
Ремесло – IэшIагъ
Рессора – бзэ
Решетка – гъучI хъагъ
Решето – щыбзэ нэхъу
Рига – къакъырхьам
Рогожа – аргуадж
Ртуть – чынасыу
Рубанок – пхъэпс
Рубин – мэрджан
Руда – пцIый, гъучIхэкI
Ружье – шхонч
Рукоделие – IэшIагъ
Рукоятка – кIэ
Рупор – мэкъэгъэлъэш
Ручка – къопс
Рычаг – пхъэщэпс, бэмб
Сабля – сэшхо
Сажа – пкIэгъуас
Саквояж – шъоджуздан
Саман – сэман
Самострел – ижъырэ щабз
Сани – жэ
Сапетка – коны
Сарай ­ къакъыр

 

Хырыхыхьэхэр

Зы цу ыуасэп, бынуасэ еIэты.
(Пкъэужъый).

ЗыIу-зыпчъ зыпчъэ закъу.
(Пхъуантэ).

ЗэшыпхъуиплI зэлъэгуIэ, зэлъынэ­сырэп.
(КъопиплI).

КъопиплI, плIэмый, цIыфмэ афэлажьэ, лэжьэкIошIу.
(Кушъэ).

Урыджызэ гъумы мэхъу.
(Хъэцыку).

ГущыIэжъхэр

Быдзыщэр хьакъуашъом ракIэрэп.

Къошым иIашэрэ къошым ишъуа­шэрэ цIыф ащымыгъэгугъ.

Ны бгъашъорэ хъурышъо джэдыгурэ.

Ным икIабз, бзым ибзыпхъ.

Ным ыкокI кIалэм икушъ.

ШIум ибзыхьаф кIодырэп.

Яжьэм шIомыкIыр итесэн.