Гъогур чыжьэ

Словакиер — Урысыер — 2:1.

Гъэтхапэм и 30-м Трнавэ щызэIукIагъэх.

Урысыем иешIакIоу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Фернандес — 71.

Дунаим футболымкIэ ипэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр купхэм ащэкIо. Урысыем ешIэгъуищ иIагъ, текIоныгъитIу къыдихыгъ.
Бжыхьэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм апаублэжьыщт. Катарэ екIурэ гъогур джыри чыжьэ, зэIукIэгъубэ яIэщт.