Хабаровскэ щыбэнагъэх

Дзюдо бэнакIэм хэгъэгум лъапсэ щыфэзышIыгъэ Василий Ощепковым фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъо­къур Хабаровскэ гъэшIэгъонэу щызэхащагъ.

Хэгъэгум дзюдомкIэ ибэнэкIо цIэрыIохэр, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэр, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр алырэгъум щызэнэкъокъугъэх. Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ бэнакIо пэпчъ сомэ мини 150-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр зыхьыгъэм сомэ мин 75-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр зыфагъэшъошагъэмэ сомэ мин 25-рэ зырыз аратыжьыгъ.

Адыгэ Республикэм бэнэкIуи 7 икIыгъагъ. Ордэн Заур, кг 81-рэ, Ингъуш Владимир, кг 90-рэ, джэрз медальхэр къыдахыгъэх. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерхэу Беданыкъо Рэмэзанрэ Бастэ Сэлымрэ тибэнакIохэр агъасэх.

Краснодар краим ыцIэкIэ зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ Блий Аюбэ, кг 60, апэрэ чIыпIэр къы­дихи, дышъэр къыфагъэшъошагъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Псэунэ Мурат ыгъэсэрэ Блий Аюбэ Шъхьащэфыжь щапIугъ. Урысыем дзюдомкIэ, самбэмкIэ иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэхэм ахэтэу дунэе зэнэкъокъухэм ахэлажьэзэ, медальхэр къыхьыгъэх.

— Хабаровскэ щыкIогъэ зэ­нэ­къокъум тигуапэу тыхэлэ­жьагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ. — 2021-рэ илъэсым, Iоныгъо мазэм Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIощт. Хэгъэгум ишъолъырхэм ащ зыфагъэхьазыры. ПэшIорыгъэшъ Iофыгъохэр зэрэзэхащэхэрэм, дзюдом хэхъоныгъэхэр зэрэфэхъухэрэм, нэмыкIхэм татегущыIагъ. Хабаровскэ щыщ тренерхэм, бэнакIохэм Адыгэ Республикэм сэлам фабэ къырахыжьыгъ.