«Кубань» щысэшIу къегъэлъагъо

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» хэт футбол командэхэм я 21-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 28 – 30-м яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Черноморец» — «Биолог» — 1:0, «Спартак» — «Ессентуки» — 1:0, «Махачкала» — «Легион» — 1:1, «Кубань» — СКА — 2:0, «ТIуапсэ» — «Форте» — 0:6, «Интер» — «Зэкъош­ныгъ» — 0:0.

Команди 6-мэ къэлапчъэм Iэгуаор дадзэн алъэкIыгъэп. «Кубань» Краснодар 2021-рэ илъэсым ешIэгъуи 5 иIагъ, зэкIэми текIоныгъэр къащыдихыгъ. Къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъу 15 дидзагъ. «Кубань» икъэлапчъэ Iэгуаор къызэрэдадзагъэр 1.
«Кубань» иешIакIэ бэмэ щысэ афэхъу.

«Зэкъошныгъэр» ауж къи­- нэ­хэрэм бэрэ ахэмытыщтэу тэгугъэ.

ЧIыпIэхэр

1. «Кубань» — 49
2. «Кубань-Холдинг» — 45
3. «Черноморец» — 43
4. «Легион» — 39
5. СКА – 37
6. «Анжи» — 31
7. «Спартак» — 30
8. «Форте» — 27
9. «Мэщыкъу» — 25
10. «Динамо» — 24
11. «Махачкала» — 24
12. «Краснодар-3» — 21
13. «Биолог» — 18
14. «Зэкъошныгъ» — 16
15. «Интер» — 13
16. «Ессентуки» — 12
17. «ТIуапсэ» — 7.

Мэлылъфэгъум и 4-м «Зэкъош­ныгъэр» «ТIуапсэм» Мыекъуапэ щыIукIэщт.