Гъогур чыжьэ

Словакиер – Урысыер – 2:1.
Гъэтхапэм и 30-м Трнавэ щызэIукIагъэх.

Урысыем иешIакIоу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Фернандес – 71.
Дунаим футболымкIэ ипэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр купхэм ащэкIо. Урысыем ешIэгъуищ иIагъ, текIоныгъитIу къыдихыгъ.
Бжыхьэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм апаублэжьыщт. Катар екIурэ гъогур джыри чыжьэ, зэIукIэгъубэ яIэщт.