ЦСКА-м изэхъокIыныгъэхэр

И. Олич – тренер шъхьаI

Футбол клубэу ЦСКА Москва итренер шъхьаIэу Ивица Олич агъэнэфагъ.

И. Олич дунэе футболым щыцIэрыIу. Хорватием къыщыхъугъ, илъэс 41-рэ ыныбжь. 2003 – 2006-рэ илъэсхэм ЦСКА-м щешIагъ. Клубым хэтэу Урысыем идышъэ медальхэр гъогогъуи 3 къыхьыгъ, Урысыем и Кубок гъогогъуи 2 къыдихыгъ.

Хорватием, Германием якомандэхэм футбол ащешIагъ.

2017-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Хорватием ифутбол хэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэ иIэпыIэгъоу Iоф ышIагъ, урысыбзэр дэгъоу ешIэ.

ЦСКА-м итренер шъхьаIэу щытыгъэ Виктор Ганчаренкэр иIэнатIэ IукIыжьыгъ. НахьыпэкIэ «Кубань» Краснодар итренер шъхьаIэу командэр апшъэрэ купым щешIэщтыгъ.

ЦСКА-м мыгъэ Урысыем апэрэ чIыпIэр къыщыдихынэу амал имыIэу тэлъытэ имурадхэр зыфэдэхэр щыIэныгъэм къыщылъэгъощтых. И. Олич IэнэтIакIэм зэрэIухьагъэм фэшI Адыгеим щыщхэу ЦСКА-м фэгумэкIыхэрэм ацIэкIэ тыфэгушIо, спортышхом ищытхъу щаIонэу тыфэлъаIо.