Мыекъуапэ щэкIо

Урысыем и Къыблэ шъолъыр боксымкIэ изэнэкъокъу АР-м испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щэкIо.

Гъэтхапэм и 29-м рагъэжьэгъэ зэIукIэгъухэм илъэс 17 — 18 ыкIи ­илъэс 13 — 14 зыныбжьхэр хэ­лажьэх. Нахьыжъхэр нэ­бгырэ 85-рэ, нахьыкIэхэр 134-рэ мэхъух. Къыблэм ишъолъыри 8-мэ яныб­жьыкIэхэм яспорт ухьа­зырыныгъэ зэнэкъокъум къыщагъэлъэгъощт.

Зэнэкъокъум икъызэ­Iухын фэгъэхьыгъэ зэха­хьэм къыщыгущыIагъэх Урысыем боксымкIэ ифедерацие игенеральнэ секретарэу Кирилл Щеку­тьевыр, Урысыем изаслуженнэ тренерэу, Адыгеим испорт щыцIэрыIоу Владимир Овчинниковыр.

КъэгущыIагъэхэм Адыге­им зэнэкъокъу инхэр щы­зэхащэзэ, спортым зы­зэ­риушъомбгъурэр хагъэунэфыкIыгъ. Ащ фэшI респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительст­вэм лъэшэу афэразэх.

БоксымкIэ зэнэкъокъур мэлылъфэгъум и 2-м нэс Мыекъуапэ щыкIощт.

ЕмтIылъ Нурбый.