ЧIыфэ зытелъхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэу

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным банкым е нэмыкIэу кре­дит зытырэ организациехэм къаIихыгъэр зымытыжьышъугъэхэм е нэ­мыкI чIыфэ зытелъхэм ар аIахыжьы зыхъукIэ зэрэпсэунхэ ахъщэ къафэ­гъэ­нэгъэным фэгъэхьыгъэ законопроект УФ-м и Къэралыгъо Думэрэ Правительствэмрэ зэдагъэхьазырынэу пшъэрылъ къафишIыгъ. ЦIыфым чIыфэр игъом ­ымытыжьышъумэ, иIоф хьыкумыр хэплъэнэу тхылъхэр ратых, ащ рихъухьагъэр нэужым приставхэм аIэкIахьэ. Ахэм чIыфэр зытелъым исчет къи­хьэрэ ахъщэм хахызэ къызIи­хы­гъэм ратыжьы. Ащ фэдэу зы­Iахыжьыхэрэм зэрэпсэун зы­пари къызфэмынэжьэу къа­хэкIырэр бэ. Ащ тетэу цIыфхэм хэкIыпIэ ямыIэжьэу къамыгъэ­нэнхэр, узэрэпсэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм фэдизыр къафэухъумэгъэныр ары къэ­ралыгъом ипащэ зигугъу къы­шIыгъэр.

Хэбзэгъэуцухэми мы Iофыгъор нахьыпэкIэ къаIэтыгъагъ. Урысые политикэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэр ащ фэдэ законопроект кIэщакIо фэхъугъагъ. Ащ ифракциеу УФ-м и Къэралыгъо Думэ хэтым итхьа­матэ игуадзэу Андрей Исаевым цIыфым сыд фэдиз чIыфэ телъыми, зэрэпсэун къы­фэнэн фаеу зэрилъытэрэм къы­кIигъэтхъыгъагъ.

Президентым зигугъу къы­шIыгъэ законопроектыр чIыфэ зытелъхэм яфитыныгъэхэр къэу­хъумэгъэнхэмкIэ джыри зы лъэ­бэкъоу хъущт. Ащ ыпэкIэ социальнэ ахъщэ тынхэр аубытынхэ фимытхэу къызщиIорэ хэбзэгъэуцугъэр аштагъ. БлэкIыгъэ 2020-рэ илъэсым игъэмафэ ащ кIуачIэ иIэ хъугъэ. Джы ащ фэдэ ахъщэ тынхэм тамыгъэ гъэнэфагъэ яIэу щыт, приставхэм ахэр аштэнхэ алъэ­кIыщтэп. Унагъор зыIыгъыгъэр дунаим зэрехыжьыгъэм пае къатырэ пособиер, ошIэ-дэмышIэ Iофхэм яягъэ зэрагъэкIыгъэхэм къафакIорэ ахъщэ тынхэр, нэмыкIхэр ащ къы­хеубытэх.