ТекIоныгъэр къыдэзыхырэр лъыкIотэщт

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Чебоксарские Ястребы» Чебоксары – 67:72 (23:16, 17:22, 11:19, 16:15).
Гъэтхапэм и 26-м АР-м испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.


«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 17, Александров – 14, Гапошин – 4, Милютин – 6, Широков, Еремин – 6, Князев – 8, Кочнев – 12.

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ клубхэу суперлигэм ия 2-рэ куп хэтхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухыгъэх. Финалым и 1/4-м хэхьэрэ зэIукIэгъухэр рагъэжьагъэх. ЕшIэгъуи 2-м текIоныгъэр къащыдэзыхырэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщт.

«Динамо-МГТУ-м» апэрэ ешIэгъур къыхьыщтэу тигъэгугъэщтыгъ. Командэм икапитанэу Илья Александровыр дэгъоу ешIэзэ, игъусэхэр зылъищэщтыгъ. Владимир Чичайкиным, Юрий Кочневым, нэмыкI— хэм хъагъэм Iэгуаор бэрэ радзэщтыгъ, ау текIоныгъэм екIурэ гъогур хьакIэхэм нахьышIоу къызыфагъэфедагъ.

— КIуачIэу иIэр ешIэгъум хилъхьэзэ, «Динамо— МГТУ-р» зэIукIэгъум щыбэнагъ, ау Чебоксары икомандэ хэкIыпIэшIухэр къыгъотыгъэх, дахэу ешIагъ, — къытиIуагъ тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым.

Очкоуи 3 дзыгъохэр «Чебоксарские Ястребы» гъогогъуи 10 хъагъэм ридзагъэх. Зы ешIэгъумкIэ ар бэ.

Хым иорхэр зэрэуалъэхэрэм фэдэу ятIонэрэ ешIэгъум пчъагъэр бэрэ щызэблахъущтэу А. Синельниковым елъытэ. Хъурджанэм Iэгуаор зэрэрадзэрэм дакIоу, ухъумэн Iофыгъохэм ямэхьанэ зыкъеIэты.

ЗэIукIэгъур зышIуахьырэ клубым 2020 – 2021-рэ илъэс зэнэкъокъур ыухыщт. Гъэтхапэм хэгъэгум изэнэкъокъу ыухынэу зи фаеп. ТекIоныгъэр псэм фэдэу клубхэм ящыкIагъ.

«Чебоксарские Ястребы» иешIакIохэу К. Кадиковым очко 17, А. Богдан 16 Мыекъуапэ къыщахьыгъ. Хъагъэм Iэгуаор радзэзэ, щысэшIу къэзыгъэлъагъо­хэрэр клубым хэтых. Сыдэу хъугъэми, Адыгеим иешIакIохэр текIоныгъэм яшъыпкъэу фэбэнэщтых. Нахь лъэшыр гъэтхапэм и 30-м зэнэкъокъум къыщылъэгъощт.