Къэнагъэр зэIукIэгъуи 3

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — ЦСКА Москва — 23:37 (11:18).

Республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм гъэтхапэм и 26-м щызэдешIа­гъэх.

Зезыщагъэхэр: Алина Казанцева, Кристина Казанцева.

«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Скнарь, Толмачева, Баскакова; ешIакIохэр: Клименко – 2

, Никулина – 1, Богданова – 1, Измайлова – 1, Кобл – 3, Стрельцова – 3, Логвиненко – 3, Казиханова – 3, Дмитриева – 1, Ю. Кожубекова.
ЦСКА-р Урысыем игандбол клуб анахь лъэшхэм ащыщ, медальхэм афэбанэ. «Адыифыр» апэрэ едзыгъом ЦСКА-м зэрэдешIагъэм уигъэрэзэнэу щытыгъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 5:11, 8:12. Я 20-рэ такъикъым Елена Стрельцовам къэлапчъэм Iэгуаор дедзэ – 9:12. ЦСКА-м иешIакIохэу Д. Дмитриевам, А. Скоробогатченкэм, нэмыкIхэм пчъагъэм хагъахъо.

ЯтIонэрэ едзыгъом Москва иешIакIохэр нахь шъуамбгъоу, псынкIэу ешIагъэх. Пчъагъэр ЦСКА-м ифедэу лъыкIуатэщтыгъ: 17:27, 18:30, 20:32, 22:35-рэ.

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Екатерина Ильинам «Адыифым» икъэлапчъэ гъогогъуи 5 Iэгуаор къыдидзагъ, Юлия Марковам, Антонина Скоробогатченкэм тфырытфэ хъа­гъэм Iэгуаор радзагъ.

«Парашют» зыфаIорэ шIыкIэр Диана Казихановам зэригъэцэкIагъэр къыхэтэгъэщы. Галина Измайловам ешIэкIо пчъагъэ ыпэ-кIэ щытэу IапшъэкIэ лъхъанчэу ыдзыгъэ Iэгуаор хъагъэм зэрэщычэрэгъугъэри тшIогъэшIэгъоныгъ. Кобл Зурыет зэхэщэн Iофыгъохэр зэрихьэзэ, къэлап­чъэм Iэгуаор зэрэдидзэрэм тегъэгушIо. Елена Стрельцовам шIыкIабэ ыгъэфедэзэ хъагъэм Iэгуаор зэрэридзэрэр лъигъэ­кIотэнэу фэтэIо.

Арэу щытми, ЦСКА-м фэдэу клуб лъэшхэм «Адыифыр» атекIоным фэхьазырэп. Къэлапчъэм зэрэдаохэрэ шIыкIэм, ухъумэн Iофхэр зэрагъэцакIэхэрэм зэхъо­кIыныгъэхэр афашIыхэзэ, тиешIакIохэм нахьыбэрэ тагъэгушIощтэу тэгугъэ.

ЕшIэгъухэр

«Кубань» — ЦСКА — 21:32, «Астраханочка» — «Ставрополье» — 34:22, «Университет» — «Ростов-Дон» — 32:46, «Уфа» — «Ростов-Дон» — 21:41.

Гъэтхапэм и 31-м зэдешIэщтхэр: «Динамо» — «Кубань», «Луч» — «Звезда», ЦСКА – «Уфа».