ИгъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъ

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ хы ШIуцIэ Iушъо Iус шапсыгъэ къуаджэхэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэхэмкIэ ащыхагъэунэфыкIыгъ.

Шапсыгъэхэм я Хасэ хэтхэмрэ адыгэ культурэм и Гупчэ иIофышIэхэмрэ зэхэсыгъоу яIа­гъэм адыгабзэр къэухъумэгъэным, къэгъэнэжьыгъэным ыкIи зегъэушъомбгъугъэным апае унаIэ нахь зытебгъэтын фаехэм, «Адыгэ диктантым» зэрэхэ­лэжьэщтхэм щытегущыIагъэх.

Къуаджэу Хьаджыкъо дэт гурыт еджапIэм Iофтхьэбзэ зэ­фэшъхьафыбэ щыкIуагъ. Ащ ипащэ игуадзэу, адыгабзэмкIэ езыгъаджэхэрэ Нэпсэу Русыет къызэриIуагъэмкIэ, я 2 — 9-рэ классхэм якIэлэеджакIохэр «Адыгэ диктантым» хэлэжьа­гъэх. Адыгэм итарихъ, икультурэ, ихабзэ афэгъэхьыгъэхэу класснэ сыхьатхэр яIагъэх, «Iэ­нэ хъурае», зэнэкъокъу зэ­фэшъхьафхэр зэхащагъэх, еджа­пIэм имузееу а зэпстэур къыз­щыгъэлъэгъуагъэм кIэлэеджа­кIохэр рагъэблэгъагъэх.

Къуаджэу Псыбэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу дэтыми адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ щыха­гъэунэфыкIыгъ.

— МэфэкIымкIэ темыжагъэу, ошIэ-дэмышIэу къытфашIыгъэ шIухьафтыным лъэшэу тигъэгушIуагъ, — къыIуагъ ащ ипащэу Алалэ Хъарыет. — Ныдэлъ­фыбзэм имэхьанэ фэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъу зызэхэтэщэм, адыгэ тхакIохэм, усакIохэм ятворчествэ тикIэлэцIыкIухэр нэIуасэ фэтшIыгъэх. Зигугъу тшIыгъэхэм зэу ащыщ Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу, АР-м изаслуженнэ журналистэу, рес­публикэ гъэзетэу «Адыгэ ма­къэм» иредактор шъхьаIэу, ти­­къуаджэ дэгъу дэдэу щашIэрэ Дэрбэ Тимур. Джырэ­благъэ ащ иусэхэр зыдэт тхы­лъыр, букварь ыкIи кIэлэцIыкIухэм апае адыгэ тхакIохэм атхыгъэхэр зыдэтхэр шIухьафты­нэу къытфаригъэхьыгъэх. Лъэшэу Тимур Исмахьилэ ыкъом ащ пае тыфэраз, «тхьауегъэ­псэу» етэIо. Тхылъхэр кIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъоных, тапэ­кIи ахэр лъэшэу къызэрэтшъхьа­пэщтхэм сицыхьэ телъ.

Мы къуаджэм дэт гурыт еджа­пIэм ипащэу Галина Хо­лодовам къызэриIуагъэмкIэ, адыга­бзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэхэу зэнэкъокъу зэфэшъхьаф­хэр, къэгъэлъэгъонхэр, мастер­классхэр зэхащагъэх.

Зэпахырэ узэу дунаир зэлъы­зыкIугъэм ыпкъ къикIыкIэ къуа­джэу ШэхэкIэешхом дэт еджапIэм шапхъэхэр щагъэцэкIэнхэу хъугъэ. Ащ адыгабзэмкIэ ще­зыгъаджэхэрэ КIошъэ Сэламэт къызэриIуагъэмкIэ, зэнэкъокъу­хэр, джэгукIэхэр яIагъэх, ау ахэм яплъынхэу, зэрашIы ха­бзэу, зыпари къырагъэблэгъагъэп.

Агуй Шапсыгъэ игурыт еджапIэрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу дэ­тымрэ ныдэлъфыбзэм имэхьанэ фэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъухэр ащадашIыгъэх, видео­роликхэр къащагъэлъэгъуагъэх, зэнэкъокъухэр ащызэхащагъэх.

НЫБЭ Анзор.