ЗэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысыем боксымкIэ ифе­дерацие игенеральнэ секретарэу Кирилл Щекутьевымрэ Адыгэ Рес­публикэм и Правительствэ зычIэт унэм боксым республикэм хэ­хъоныгъэ зэрэщырагъэшIыщт шIыкIэм тыгъуасэ щытегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим физическэ культу­рэмрэ спортымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, Урысыем боксымкIэ ифедерацие илIыкIохэр, ЮФО-мрэ Адыгэ Республикэмрэ боксымкIэ яфедерациехэм япащэхэр.

ЗэIукIэгъур къызэIуихзэ, Адыге­им и ЛIышъхьэ зэрэхи­гъэунэфыкIыгъэмкIэ, ЮФО-м бок­сымкIэ изэнэкъокъухэу юниорхэмрэ Iэтахъохэмрэ зыхэлэ­жьэщтхэр республикэм щаублагъэх. А зэнэкъокъухэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъу­гъэхэм фэшI боксымкIэ федерацием зэрэфэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

«Чемпионатыр Адыгеим щызэхэшъущэнэу къызэрэхэшъу­хыгъэр лъэшэу тигуап. ЛъэгэпIэ­шхом тетэу ар зэрэрагъэкIокIыщтым сицыхьэ телъ. ЦIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэрэ спортми, профессиональнэ спортми хэ­хъо­ныгъэ ягъэшIыгъэным тэ мэ­хьанэшхо етэты: цIыфхэм япсауныгъэ зыщагъэпытэрэ физ­культурэ комплексхэр, спорт­залхэр къызэIутэхых, футбол­ешIапIэхэр тэгъэпсых. Спортым, боксри ащ зэрэхэтэу, те­кIоныгъэхэр щашIыным ахэр тапэкIэ фэIорышIэнхэу тэгугъэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Урысыем боксымкIэ ифедерацие игенеральнэ секретарь Адыгеим и ЛIышъхьэ тхьауегъэ­псэу къыриIуагъ чемпионатым изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъугъэм фэшI. Джащ фэдэу ащ зэрэхигъэунэфыкIы­гъэм­кIэ, Урысыем боксымкIэ ифедерацие республикэм зэдэлэ­жьэныгъэу къыдыриIэр лъигъэ­кIотэным фэхьазыр.

«Тэ анахьэу тынаIэ зытедгъэ­тыщтыр кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ нахьыбэу боксым пыщэгъэнхэр, а спорт лъэпкъым пае инфраструктуракIэ гъэпсыгъэныр, тренерхэр гъэхьазы­рыгъэнхэр ары. Федерациемрэ шъолъырхэмрэ зэзэгъыныгъэхэр зэрэзэдашIырэм ишIуагъэкIэ язэдэлэжьэныгъэ илъэс къэси нахь пытэ мэхъу. Боксым чIыпIэхэм нахь щапылъынхэм тегъэпсыхьэгъэ IофшIэнхэр шъо­лъырхэм ащызетэхьэх», — хигъэунэфыкIыгъ Кирилл Щеку­тьевым.

ЗэIукIэгъум къызэрэщыха­гъэщыгъэмкIэ, 2025-рэ илъэсым ехъулIэу боксым нэбгырэ миллион 1,5-м нэс пыщэгъэнэу Уры­сыем боксымкIэ ифедерацие рехъухьэ. Джыдэдэм ащ пылъыр нэбгырэ мин 700. Федерацием пхырищырэ проектым тетэу боксым епхыгъэ къулайныгъэхэм кIэлэцIыкIухэр физкультурэмкIэ урокхэм нэIуасэ щафашIых. Федерацием гухэ­лъэу иIэхэм ащыщ 2023-рэ илъэ­сым Урысыем изэнэкъокъу Адыгеим щызэхэщэгъэныр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум зэрэщыхигъэунэфыкIы­гъэмкIэ, Урысыем боксымкIэ ифедерацие зэдэлэжьэныгъэу дыряIэр тапэкIи агъэпытэн, цIыфхэр нахьыбэу физическэ культурэмрэ спортымрэ апы­щэгъэнхэ, боксым фэгъэзэгъэ учреждениехэр мылъкукIи техникэкIи нахьышIоу зэтегъэпсы­хьэгъэнхэ фае.

КъумпIыл Мурат республикэм испорткомитетрэ АР-м бок­сымкIэ ифедерациерэ япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ 2023-рэ илъэсым Адыгеим щыкIощт зэнэкъокъухэм язэхэщэнкIэ Уры­­сыем боксымкIэ ифедерацие гурыIонхэу.

ГъэрекIо щегъэжьагъэу Фондэу «Цифровая долина Сочи» зыфиIорэр яIэпыIэгъоу кIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ боксым зызэрэрагъэушъомбгъурэ социальнэ проектыр Адыгеим щыпхыращы. Спорт Iэмэ-псымэхэр спортивнэ еджапIэхэм къащэфых, боксымкIэ секциякIэхэр къызэIуахых. Муниципалитетхэм япащэхэр ягъусэхэу Шэу­джэн, Тэхъутэмыкъое, Красно­гвар­дейскэ районхэм боксымкIэ секциякIэхэр къащызэIуахынхэу ра­хъухьэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу