Дунэе зэнэкъокъур

Хэгъэгухэм футболымкIэ яхэшыпыкIыгъэ командэхэр дунэе зэнэкъокъум ипэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

КIэуххэр

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ ижъырэ адыгэ къалэу Шъачэ щешIагъ, текIоныгъэр къыдихыгъ. ЯтIонэрэ зэIукIэгъухэр зэтэгъапшэх.
Урысыер – Словениер – 2:1, Хорватиер – Кипр – 1:0, Словакиер – Мальта – 2:2.

Я 3-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 30-м яIэщтых. Урысыер къалэу Трнавэ щыIукIэщт Словакием икомандэ.

Криштиану Роналду агъэгубжыгъ

Сербиер – Португалиер – 2:2.

ЗэIукIэгъур зыщаухыщт уахътэм Португалием ихэшыпыкIыгъэ командэ иешIакIоу Роналду Iэгуаом лъэшэу зеом, къэлапчъэм дэфагъ, ау ухъумакIом псынкIэу Iэгуаор къызэкIидзэ­жьыгъ. Голландием къикIыгъэ судьяу Маккелли Iэгуаор линие гъэтхъыгъэм зэрэшъхьарыкIыгъэр ылъэгъугъэп. ВАР-р зэрэщымыIэм къыхэкIэу уплъэ­кIун ышIыгъэп.

К. Роналду губжыгъэу зэрэгущыIагъэм фэшI судьям ыгъэпщынагъ – тамыгъэ гъожьыр ригъэлъэгъугъ.

Пчъагъэр 3:2-у Португалием текIоныгъэр къыдихыгъэми, судьям ила­жьэкIэ пчъагъэр 2:2-у къэнэжьыгъ.