Бжыхьасэ IофшIэнхэр агъэцакIэх

Гъатхэм иапэрэ мазэ чъыIагъэ, ом изытет зыпкъ зэримытым къыхэкIыкIэ республикэм ичIыгулэжьхэм яIофшIэн бэрэ зэпыоу къы­хэ­кIыгъ.

Мы мафэхэм тыгъэнэбзыйхэм чIыгур къагъэфэбэнэу рагъэжьагъ, губгъо IофшIэнхэм афежьагъэх. ГъэрекIо апхъыгъэ бжыхьасэхэм яшIушIэх, гъэ­тхасэхэм япхъын зыфагъэхьазыры.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Аб­рэдж Эммэ къызэрэтиIуагъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым Iуахы­жьынэу зэкIэмкIи бжыхьэсэ гектар мини 116,4-рэ апхъыгъ. Ащ щыщэу коцым гектар мин 93,332-рэ, хьэм гектар мин 12,144-рэ, рапсым гектар мин 11 фэдиз арагъэубытыгъ.

Бжыхьасэхэм язытет специа­листхэм ренэу ауплъэкIу. Ахэм къызэраIорэмкIэ, кIыма­фэр дэ­гъоу рахыгъ, мэфэ чъы­Iэхэр бэу къыхэкIыгъэми, ос зэрэтелъыгъэм ишIуагъэ къэ­кIуагъ, непэрэ мафэм ехъулIэу ахэм язытет уагъэрэзэнэу щыт. Цыгъохэм лэжьыгъэу къэкIыгъэр амыгъэкIодыным пае гектар мини 3-м ехъумэ щэнаутхэр ахалъхьагъэх.

Мэфэ ошIоу къыхэкIыгъэхэр къызыфагъэфедэзэ кIымафэр зэпызычыгъэ бжыхьасэхэм чIы­гулэжьхэр яшIушIэх, чIыгъэшIу­хэр аIэкIагъэхьагъэх. Апэрэр аухынкIэ бэп къафэнагъэр, ятIо­нэрэм ыуж ихьанхэу щыт.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ, монополием пэ­шIуекIогъэным и Федеральнэ къулыкъу АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ, агрохимическэ къулыкъум и Къэралыгъо гупчэу «Адыгейский» зыфиIорэм ыкIи минеральнэ чIыгъэшIухэр респуб­ликэм къэзыщэхэрэм IофшIэгъу зэIукIэ яIагъ. Ушъхьагъу гъэнэфагъэ щымыIэу минеральнэ чIыгъэшIухэм ауасэ къамыIэ­тыным ахэр тегущыIагъэх. Ащ гъунэ лъафы.

Джащ фэдэу гъэтхасэхэр зыхалъхьащт чIыгур агъэхьа­зыры. ЗэкIэмкIи гъэтхэсэ гектар мини 103,3-рэ апхъын гу­хэлъ яI. Ащ щыщэу гъэтхэсэ лэжьыгъэхэм гектар мин 37,6-рэ, техническэ культурэхэм гектар мин 61,6-рэ, картоф ыкIи нэшэ-хъырбыдзхэм гектар мин 1,3-рэ, былымIусхэм гектар мини 2,88-рэ арагъэубытыщт. ДжырэкIэ гъэтхэсэ гектар 435-рэ апхъыгъ.

Республикэм ичIыгулэжьхэр техникэмкIэ зэтегъэпсыхьагъэх. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ тракторэу, комбайнэу къащэфыхэрэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо. 2021-рэ илъэсым зэрыпхъэщтхэ, зэрыжъощтхэ тракторыр ыкIи нэмыкI губгъо Iоф­шIэнхэр зэрызэшIуахыщт Iэмэ-­псымэхэр икъу фэдизэу зэтырагъэпсыхьагъэх.

Делэкъо Анет.