«Фыщтыр» мафэ шъуфэхъу

Мальта — Урысыер — 1:3.
Гъэтхапэм и 24-м Мальтэ щызэдешIагъэх.

УФ-м иешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр – Дзюба – 23-рэ, Фернандес – 35-рэ, Соболев – 90-рэ.

2022-рэ илъэсым дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Катар щызэхащэщт. Хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэр пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм ахэлажьэх.

Урысыер апэрэ зэIукIэгъум 3:1-у Мальтэ текIуагъ. Командэ анахь лъэшхэм ащыщэу Словением гъэтхапэм и 27-м Урысыем иешIакIохэр IукIэщтых. ЕшIэгъур адыгэхэм ятарихъ къалэу Шъачэ щы­кIощт. Стадионэу «Фыщтыр» Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ мафэ фэхъунэу фэтэIо.