Зэгъунэгъухэм язэдешIэгъу

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Кубань» Краснодар – 0:2.
Гъэтхапэм и 24-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Каюмов – 77-рэ, Лобкарев – 87-рэ – «Кубань».

«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Подковыров, Хьагъур, ХъуакIо (Власов, 90), Палажнов, Ещенко, Крылов (Антоненко, 81), Газиты, Ашэ, Андрейченко, Къонэ.

Апэрэ чIыпIэм фэбэнэрэ «Кубань» текIоныгъэр ыхьыгъэми, «Зэкъошныгъэм» иешIэкIо ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэIукIэгъум къыхэщыгъ. Зэнэкъокъур кIэухым зыщыфэкIощт уахътэм «Кубань» инасып къыхьыгъ, гъогогъуи 2 бысымхэм якъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ.

Я 20-рэ зэIукIэ­гъухэр

«Ессентуки» — «Черноморец» — 1:1, «Кубань-Холдинг» — «Спартак» — 1:0, «Краснодар-3» — «Анжи» — 1:1, «Легион» — «Динамо» — 1:1, СКА — «Махачкала» — 1:0, «Мэщыкъу» — «ТIуапсэ» — 4:1, «Форте» — «Интер» — 4:0.
Зэтэгъапшэх
1. «Кубань» — 46
2. «Кубань-Холдинг» — 45
3. «Черноморец» — 40
4. «Легион» — 38
5. СКА — 37
6. «Анжи» — 31
7. «Спартак» — 27
8. «Мэщыкъу» — 25
9. «Динамо» — 24
10. «Форте» — 24
11. «Махачкала» — 23
12. «Краснодар-3» — 21
13. «Биолог» — 18
14. «Зэкъошныгъ» — 15
15. «Интер» — 12
16. «Ессентуки» — 12
17. «ТIуапсэ» — 7.
Я 21-рэ ешIэгъухэр ятIонэрэ купэу «Къыблэм» гъэтхапэм и 28 – 29-м щыкIощтых. «Зэкъошныгъэр» гъэтхапэм и 28-м Щэр­джэскъалэ щыIукIэщт футбол клубэу «Интерым». Ауж къинэрэ командэхэм язэнэкъокъу гъэшIэгъон хъущтэу тэгугъэ.